Tworzywa z recyklingu konkurują z żywicami nowowyprodukowanymi. Aby tak było żywice z recyklingu muszą być tańsze, nie powinny pogarszać jakości i muszą być ciągle dostępne. Rynek dla tworzyw z recyklingu jest praktycznie nieskończony. Czynnikiem decydującym o tym czy odpady nadają się do sprzedaży czy nie jest to czy można je w sposób ekonomiczny zbierać i przetwarzać w akceptowalną postać.

Są sytuacje w których przepisy albo nacisk opinii publicznej stosuje się by wymusić zastosowanie odzyskiwanych materiałów w pewnych wyrobach, nawet jeśli takie zastosowanie nie jest bezpośrednio opłacalne pod względem ekonomicznym czy ekologicznym, z myślą że przy pewnej pomocy stanie się to korzystne. Według raportu firmy BCC (Business Communications Company) szacuje się, że w roku 2004 w USA odzyskano ponad 1,2 miliona ton zużytych tworzyw sztucznych, a w roku 2009 ma ich być prawie 1,4 milionów ton.

Obecnie butelki są wyrobem najczęściej poddawanym się recyklingowi. prawie wszystkie butelki pochodzą z gospodarstw domowych i są wykonane albo z HDPE albo z PET. Choć coraz więcej jest butelek z PET, procent recyklingu nie wzrasta ze względu na mniejszy przyrost zdolności zbiórki, konkurencję rynków eksportowych oraz utrudnienia procesu recyklingu z powodu wprowadzania nowych kolorów, warstw barierowych i mniejszych rozmiarów. Recykling butelek z HDPE będzie rósł między innymi dzięki popytowi na materiał stosowany do produkcji kompozytów włókna drewnianego i tworzyw sztucznych (WPC). Folie plastikowe, zwłaszcza polietylenowe, są odzyskiwane w coraz większych ilościach, również dzięki popytowi na WPC.


Kompozyty włókna drewnianego i tworzyw sztucznych (WPC)

Inne odpadowe wyroby plastikowe poddawane recyklingowi to pojemniki, opakowania polistyrenowe, dywany, zderzaki samochodów, płyty okładzinowe z PCW, polipropylenowe obudowy akumulatorów oraz przemysłowe pojemniki transportowe i magazynowe. Te wyroby występują w strumieniu odpadów w takim stanie, że ułatwiają zbiórkę czystego, jednorodnego materiału. Konsorcjum producentów dywanów, grup ekologów i agend rządowych wspólnie opracowało plan wyeliminowania utylizacji dywanów na wysypiskach i zachęty do ich recyklingu. Podobne konsorcjum, jak również liczne agendy rządowe, poszczególne firmy oraz grupy branżowe i ekologiczne, pracują nad zwiększeniem recyklingu elektroniki. Tworzywa sztuczne stanowią około jednej trzeciej całości odpadów elektronicznych i jest niewiele firm zajmujących się recyklingiem elektroniki które skutecznie radzą sobie z tą częścią plastikową. Działania w kierunku powstrzymania odpadów elektronicznych i dywanów przed trafianiem na wysypiska spowodują dużą podaż materiału do recyklingu. Efektem tych wysiłków, symptomatycznych dla ruchów zmierzających do zwiększenia odpowiedzialności producentów, będzie uczynienie recyklingu tworzyw sztucznych bardziej atrakcyjnym poprzez pomoc w wyodrębnieniu materiałów zdatnych do wykorzystania. HDPE i PET to tworzywa poddawane recyklingowi w największych ilościach. Podczas gdy PET pozostanie jednym z materiałów odzyskiwanych w największych ilościach, oczekiwany jest umiarkowany wzrost odzysku ze względu na trudności występujące w recyklingu butelek, które są najbardziej typową formą odzyskiwanego PET. W przypadku LDPE i LLDPE, odzyskiwanych teraz w mniejszych ilościach, powinien nastąpić szybki wzrost odzysku głównie ze względu na recykling folii. Inne obszary w których następuje wzrost to PCW (gruz budowlany i wykładziny) PP (zakrętki do butelek, folie, pojemniki) i inne żywice. Te ostatnie obejmują mieszane plastiki, ABS (z odpadów elektronicznych) i poliamid (z wykładzin). PP staje się coraz bardziej atrakcyjny ze względu na niedobory HDPE.


Ponad połowa tworzyw poddawanych recyklingowi wykorzystywana jest w wyrobach konsumpcyjnych takich jak pojemniki, włókna, wykładziny i wyściółka. Podczas gdy rynek gospodarczych wyrobów włókienniczych kuleje, istnieje wielki potencjał w wykorzystywaniu tworzyw z recyklingu do produkcji materiałów budowlanych i zastosowań w infrastrukturze. Zastosowania takie są bardziej tolerancyjne wobec nieco pogorszonych właściwości tworzyw z recyklingu. Jednym z najszybciej rozwijających się zastosowań tworzyw z recyklingu są WPC, które pozwalają przekształcić "problem" tworzyw w zaletę. Trwałość stanowi wadę jeśli chodzi o składowanie na wysypisku, ale jest to wielka zaleta w przypadku poszyć, okładzin, podkładów kolejowych i mostów. Dwie silne tendencje zauważane w preferencjach konsumentów - małe potrzeby konserwacyjne i nieszkodliwość dla środowiska - przyczyniają się do wzrostu produkcji materiałów w której wykorzystuje się w ten sposób tworzywa z recyklingu. Podczas gdy obecnie w WPC i tarcicy z tworzywem z recyklingu (RPL) stosuje się mniej niż 20% tworzyw z recyklingu, w zakresie tych materiałów powinien nastąpić największy wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat. Do roku 2009 prawie 30% tworzyw z recyklingu może być wykorzystywanych w WPC i RPL.

Inne obszary w których może nastąpić wzrost produkcji wyrobów z zastosowaniem tworzyw z recyklingu to opakowania przemysłowe, takie jak pojemniki transportowe i magazynowe do wielokrotnego stosowania. Podobnie jak w przypadku wyrobów budowlanych i infrastruktury, w tych zastosowaniach wymagania jakościowe są mniejsze, a rynek dla nich jest bardzo duży.

Źródło: Business Communications Company - www.bccresearch.com
Źródło: ''