ABRA

Doradztwo w gospodarce odpadami i ochronie środowiska
Działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w następujących tematach:
- REACH (zarządzanie chemikaliami)
- gospodarka odpadami,
- ochrona środowiska,
- ochrona radiologiczna,
- opłata produktowa,
- gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
- gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
- bhp,
- p-poż,
- system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO-14001:2005.
.
Proponujemy firmie w ramach outsorcingu, doradztwo w następujących dziedzinach:
1. Ochrona środowiska (m. in. emisje do powietrza i ścieków)
2. Gospodarka odpadami (m. in. azbest, PCB i inne niebezpieczne)
3. Procesy odzysku i recyklingu opakowań i odpadów (m. in. samochody, sprzęt elektryczny i elektroniczny).
4. Organizacja recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Opłaty produktowe.
6. Gospodarka substancjami i preparatami niebezpiecznymi (m. in. chemikalia, „substancje kontrolowane” – freony)
7. Systemy zarządzania (ISO – 9001:2000 (jakość); ISO – 14001:2005 (ochrona środowiska); ISO – 18000 (bezpieczeństwo)) a w tym zrobienie wszystkich procedur, znalezienie odbiorców odpadów,
szkolenie ludzi itp
8. Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój firmy. Dla przykładu może np. być to inwestycja w zakresie “czystszej produkcji” (ograniczenie emisji do środowiska np. gazów, odpadów itp. lub innowacyjna technologia.Oferujemy (między innymi):
Prowadzenie dokumentacji ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej (w tym pomiarów emisji i sprawozdawczości).
Zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami - poprzez wskazanie konkurencyjnych cenowo odbiorców odpadów (łącznie ze sprawdzeniem kwalifikacji odbiorców odpadów (recyklerów)).
Pomoc merytoryczną w przygotowaniu dokumentacji związanych z wprowadzaniem ISO.
Dostosowanie sposobu prowadzenia działalności do wymagań prawodawstwa unijnego (dyrektywy, rozporządzenia i decyzje).
Minimalizację kosztów opłat produktowych.
Opracowanie programów gospodarki odpadami oraz innych dokumentów dotyczących odpadów dla firm i samorządów.
Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Przygotowanie wniosków do zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, ścieków i odpadów.
Opracowanie technologii odzysku i recyklingu różnych odpadów (również surowców wtórnych).
Karty charakterystyki substancji i preparatów oraz karty charakterystyki odpadów - także w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim.
Szkolenia we wszystkich wymienionych zakresach i przygotowanie kadry.
Szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej (wymagane prawem dla firm zajmujących się gospodarką odpadowym złomem metali) w zakresie sposobów wykrywania i postępowania z odpadami promieniotwórczymi.
Wprowadzenie firmy do handlu emisjami CO2 (systemu alokacji uprawnień).

Posiadam następujące uprawnienia i certyfikaty:
Zaświadczenie nr 617/2005 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o uzyskaniu uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-0 i IOR-1.
Certyfikat nadania uprawnień Eksperta-Projektanta Czystszej Produkcji nr 27.428.852.
Auditor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskowego – zaświadczenie nr 4/DA/B15-1/98.
Auditor systemów zarządzania środowiskowego – zaświadczenie nr 8/DA/B15-3/98.
Świadectwo nr 9/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.