W lipcu 2010 roku drukarnia ORION Znakowanie Towarów zdobyła kolejny certyfikat ISO. Tym razem dokument potwierdza skuteczne wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.

ORION z certyfikatem EN ISO 14001:2004
Wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejsze zagadnienie biznesowe. Skuteczna polityka proekologiczna jest niekiedy warunkiem dalszego rozwoju, co zrozumiałe, jej brak może uniemożliwić podejmowanie nowych wyzwań. Niektórzy z partnerów biznesowych wymagają wręcz, by ich kontrahenci spełniali odpowiednie standardy ekologiczne. Działania proekologiczne wpływają również na kształtowanie pozytywnego wizerunku, decydującej się na zmiany firmy. Świadome zarządzanie środowiskowe jest jasnym komunikatem, że organizacja jest w stanie dynamicznie się przekształcać, by redukować wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Polityka środowiskowa

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego skuteczne wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą EN ISO 14001:2004 wymaga identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, a następnie opracowania zestawów działań środowiskowych i konsekwentnej realizacji zobowiązań zwartych w polityce środowiskowej. Oczywiście w jej ramach wszystkie działania muszą odpowiadać aktualnie obwiązującym przepisom prawnym. Kamil Zięba, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Zarządzania w spółce ORION – Formułując politykę środowiskową dla drukarni ORION, specjalizującej się w produkcji i dystrybucji etykiet samoprzylepnych, zobowiązaliśmy się min. do: zapewnienia przyjaznych środowisku warunków produkcji, edukacji ekologicznej pracowników, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenia gospodarki odpadami, realizowanej przez segregację oraz zlecanie recyklingu odpowiednim podmiotom.

Z założeń Polityki Środowiskowej wynikały przeprowadzone w ORIONIE modernizacje w sferze infrastruktury:
na wszystkich emitorach zamontowano ociekacze i króćce pomiarowe; skolektorowano odciągi z maszyn drukarskich w jeden zbiorczy i wyniesiono go ponad dach; wprowadzono plany badań i pomiarów środowiskowych w odniesieniu do wielkości emisji oraz poziomu zanieczyszczenia ścieków przemysłowych; w ramach monitorowania kluczowych charakterystyk utworzono bazę informacji środowiskowej, która dostarcza danych służących do nadzorowania systemu. Według Zięby to tylko niektóre z przykładów działań środowiskowych, gdyż system objął swoim zasięgiem nie tylko obszar produkcji, lecz również procesy administracyjne w biurach. W tym obszarze wprowadzono min.: zbiórkę odpadów makulaturowych oraz zbiórkę niebezpiecznych odpadów tj. zużytych baterii i tonerów do drukarek.

Doskonalenie
System zarządzania środowiskowego został oparty o koło Deminga, który zakłada prowadzenie działań, w tym przypadku proekologicznych, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia. W praktyce oznacza to – tłumaczy Zięba
– ciągłą identyfikację aspektów środowiskowych, wdrażanie procedur rozwiązujących konkretne problemy oraz sprawdzanie rezultatów naszych działań. Doskonalenie należy odnieść również do monitorowania i implementacji działań dostosowanych do zmieniających się przepisów prawa tak, by firma działała zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Prace nad opracowywaniem systemu trwały od stycznia 2010 roku. Po przeprowadzonym w czerwcu audycie certyfikacyjnym, w lipcu 2010 roku drukarnia ORION uzyskała certyfikat EN ISO 14001:2004.

Źródło: ''