Firma KAKADO oferuje kartony i papiery me­ta­li­zo­wa­ne Metalic Pearl.
Gramatury: 110, 120*, 250, 300 g/m2
Kolory: ice white, pearl white, vanilla cream,
sun gold, earth brown, love red, red wine, leaf green,
ocean blue, silver star, space black
Rodzaje faktury: gładki.
*na specjalne za­mó­wie­nie micro tłoczenie
Formaty: 700x1000 mm
Wła­ści­wo­ści : jed­no­stron­nie me­ta­li­zo­wa­ny, perłowy.
Metody dru­kar­skie: druk offsetowy, cyfrowy, flek­so­gra­ficz­ny,
sitodruk, la­mi­no­wa­nie, druk laserowy
i atra­men­to­wy (po wcze­śniej­szych próbach).
bigowanie, wy­tła­cza­nie foliowe na gorąco, ka­sze­ro­wa­nie.
Za­sto­so­wa­nie: eks­klu­zyw­ne opa­ko­wa­nia, za­pro­sze­nia, dekoracje,
Opa­ko­wa­nie: 110 g/m2 - 250 arkuszy, 250, 300 g/m2 – 100
Kategoria: Opakowania Opakowania papierowe
Wyświetleń: 89