W okresie maj – sierpień 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Badaniami objęto lata 2002 – I kwartał 2005.

Kontrola przeprowadzona została w 90 jednostkach organizacyjnych, tj.: w Ministerstwie Środowiska, 16 urzędach marszałkowskich, 16 urzędach miast na prawach powiatu, 3 starostwach powiatowych i 3 urzędach miast oraz w 51 podmiotach gospodarczych prowadzących działalność związaną z wprowadzaniem na rynek opakowań i produktów w opakowaniach, wytwarzaniem odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zbieraniem i transportem tych odpadów oraz ich odzyskiem i recyklingiem.

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przestrzeganie przez skontrolowane organy administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, w szczególności w zakresie:

- wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin,
- osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych,
- wypełniania obowiązków sprawozdawczych dotyczących gospodarki odpadami.

Kontrola wykazała, że na terenie 13 gmin, spośród 19 skontrolowanych, systemem selektywnego zbierania odpadów nie objęto wszystkich mieszkańców. Stwierdzono przy tym, że w badanym okresie w 9 skontrolowanych gminach zmniejszył się od 8% do 82% udział odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu w ilości odpadów wytworzonych. Zostało to spowodowane m.in.: wzrostem ilości odpadów bezpośrednio przekazywanych przez ich wytwórców do punktów skupu i znacznym wzrostem liczby punktów skupu surowców wtórnych wobec braku środków finansowych na budowę własnych - miejskich sortowni odpadów, a także wzrostem ilości odpadów wybieranych z pojemników przez indywidualnych zbieraczy.

Skontrolowane podmioty gospodarcze już w 2004 roku osiągnęły 25% poziom recyklingu ogólnego odpadów opakowaniowych, wymagany w 2007 r. Nie uzyskały jednak wymaganych w 2004 r. poziomów recyklingu odpadów z opakowań z materiałów naturalnych i wielomateriałowych. Skontrolowani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty objęte opłatą produktową nie zapewnili odzysku ani recyklingu żadnego z odpadów poużytkowych z tych produktów. Natomiast badane organizacje odzysku nie osiągnęły wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytych baterii i ogniw galwanicznych oraz poziomu recyklingu zużytych olejów smarowych.

Z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami nie wywiązało się 29% skontrolowanych podmiotów gospodarczych, 67% gmin oraz ponad połowa marszałków województw. Około 25% skontrolowanych przedsiębiorców przekazywało z opóźnieniami, nawet 2-letnimi, należne opłaty produktowe, co powodowało opóźnienia i nieregularności przepływu opłat od marszałków województw, przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do gmin.

Niedostateczne były działania marszałków województw, podejmowane w celu wyegzekwowania zaległych sprawozdań i opłat produktowych. W ocenie NIK, mało skuteczny okazał się system opłat produktowych. Nie zdyscyplinował on podmiotów gospodarczych do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, ani nie zachęcił samorządów gmin do rozwijania selektywnego zbierania odpadów.

Oceniając negatywnie przestrzeganie przez kontrolowane organy administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w badanym okresie, w Informacji o wynikach kontroli sformułowane zostały wnioski o charakterze systemowym, mające na celu poprawę stanu gospodarki tymi odpadami.

Źródło: www.nik.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
Źródło: ''