Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Porządkuje ono system segregacji i postępowania z odpadami, jakie trafiają do specjalnych pojemników.

Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie kolory mają mieć pojemniki na odpady określonej kategorii. Pojemniki na papier mają być koloru niebieskiego, na szkło bezbarwne białego, a na szkło kolorowe zielonego. Rozporządzenie dopuszcza zbieranie tworzyw sztucznych i metali w jednym pojemniku, koloru żółtego. Pozwoli to odzyskać większą ilość odpadów przy ograniczonej liczbie pojemników.

Obecnie nie ma zachowanej konsekwencji, w jakich pojemnikach gromadzone są odpady. W każdym mieście pojemniki na te same odpady mają różne kolory. Rozporządzenie jednak nie przewiduje żadnych kar za niedostosowanie się do nowych wymogów. Rozporządzenie to spełnia raczej funkcję poradnika dla firm i samorządów, jak segregować i odzyskiwać odpady. Nakazuje także ustawiać takie pojemniki w miejscach publicznych na utwardzonym podłożu. Zasady znakowania pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów mają przede wszystkim spełniać rolę edukacyjną. W ostatnim czasie, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, kładzie się duży nacisk na segregowanie odpadów. Sytuacja w systemie gospodarowania odpadami w kraju znacznie się polepszyła i należy mieć nadzieję, że ta tendencja nie zaniknie.

Źródło: Rzeczpospolita, www.ekoinfo.pl
Źródło: ''