Folia z tworzyw polimerowych przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Najczęściej wykorzystuje się ją jako materiał do jednostkowego pakowania produktów. Zobacz metody wytwarzania folii polimerowych.

Proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii z tworzyw sztucznych

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod wytwarzania folii polimerowych jest wytłaczanie z rozdmuchiwaniem. Folie płaskie o grubości 0,008 - 0,3mm produkowane są przy użyciu dyszy szczelinowej płaskiej i ochładzane na drodze wylewania na walec chłodzony wodą – cast lub chill roll. Folie grubsze (0,025 – 1,5mm) ochładzane są na walcach gładziarki (zazwyczaj trójwalcowej). W ostatnich latach w opakowalnictwie można zauważyć wzrost zainteresowania folią polipropylenową OPP oraz tzw. folią wylewaną. Jest to spowodowane specyficznymi właściwościami pozwalającymi na utrzymanie jakości różnorodnych produktów, w wielu systemach pakowania.

Metoda wytłaczania z rozdmuchiwaniem dominuje w przypadku wytwarzania folii polimerowych. Umożliwia ona wytłaczanie bardzo szerokich folii rurowych, zwanych rękawem folii. Proces pozwala na przetwarzanie tworzyw polimerowych o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym. Dzięki temu folie wytworzone w ten sposób charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi. Metoda wytłaczania z rozdmuchiwaniem jest bardzo opłacalna ze względu na możliwość różnicowania wymiarów folii bez konieczności dodatkowych nakładów finansowych. Obecnie procesy technologiczne wytwarzania folii uległy automatyzacji i pozwoliły na znaczne zwiększenie wydajności pracy.

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem jednostopniowym
W tej technologii można wyróżnić dwa główne procesy: wytłaczanie tworzywa oraz rozdmuchiwanie folii. W etapie wytłaczania w rodzaju jednowarstwowej folii stosowana jest jedna wytłaczarka. W procesie tym możemy wyróżnić następujące etapy:

  • dozowanie tworzyw i składników dodatkowych,
  • uplastycznianie w wytłaczarce,
  • kaształtowanie strumienia w głowicy do postaci rury cienkościennej,
  • ochładzanie i formowanie folii na drodze jej wyciągania i rozdmuchiwania,
  • spłaszczaie folii do postaci podwójnie złożonej wstęgi,
  • odbieranie spłaszczonej folii i jej zwijanie.

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii możliwe jest dzięki uformowanej w dyszy głowicy rurze cienkościennej i jest poddawane jednocześnie chłodzeniu i dwuosiowej orientacji. Orientacja strumieniowa jednostek strukturalnych zachodzi podczas swobodnego wyciągania uplastycznionego tworzywa z dyszy pierścieniowej głowicy i zależy od iloczynu podłużnego gradientu prędkości i czasu relaksacji. Iloczyn ten jest proporcjonalny do lepkości tworzywa i uwarunkowany przebiegiem zestalania. Folia wytwarzana metodą jednostopniową posiada mało estetyczne zgrzewy i ograniczoną przezroczytość.

Zobacz włoskie maszyny z oferty MAR-PACK

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem dwustopniowym
Folie otrzymywane metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem dwustopniowym zalicza się do folii orientowanych. Dzieję się tak ze względu na drugi stopień pracy, podczas którego rozciąganie, folii a tym samym orientacja, przebiega w temperaturze niższej od temperatury topnienia tworzywa polimerowego. Zapewnia to lepszą wytrzymałość mechaniczną oraz przezroczystość w porównaniu z metodą jednostopniową. Folie wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem dwustopniowym są bardziej estetyczne i wykorzystywane do owijania drogich wyrobów.

Wytłaczanie folii orientowanych
Proces odbywa się w liniach technologicznych działających w sposób ciągły. Metoda ta pod względem konstrukcyjnym jest podobna do rozwiązania konstrukcyjnego linii do wytłaczania z rozdmuchiwaniem jednostopniowym folii, ale stosuje się tutaj drugi stopień rozdmuchiwania folii. Proces ten pozwala na otrzymywanie folii złożonej z 3, 5 lub 7 warstw grubości 25 - 90 µm i szerokości złożonego rękawa od 50 do 600mm.

W pierwszym stopniu rozdmuchiwania folii czynne są: wodny intensywny układ chłodzący i urządzenie odbierające folię. Drugi etap obejmuje już urządzenie zamykające rękaw folii, zespół nagrzewnic z promiennikami podczerwieni i obrotowo-nawrotne urządzenie odbierające folię orientowaną. Folia przechodzi przez zespół nagrzewnic ulegając nagrzaniu i rozciagnięciu poprzecznemu i wzdłużnemu. Dzięki temu możemy mówić o orientacji tworzywa polimerowego. Na koniec pierwszego etapu folia poddawana jest intensywnemu chłodzeniu. W drugim stopniu rozdmuchiwania folię ponownie nagrzewa się do temperatury niższej niż temperatura topnienia tworzywa, ale wyższej niż temperatura jego zeszklenia, a następnie znów rozciąga w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Linia technologiczna do wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii orientowanych znacznie zwiększa koszty inwestycyjne w porównianiu do lini z rozdmuchiwaniem jednostopniowym. W tego typu liniach możliwe jest wytworzenie jedynie folii orientowanych, co zmniejsza atrakcyjność procesu pod względem ekonomicznym. Z tego powodu znacznie rzadziej stosuje się metody wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii orientowanych.