COBICO Sp. z o.o.  - logo

COBICO Sp. z o.o.

Świadczymy usługi z zakresu: - rozwoju nowych technologii pakowania oraz nowoczesnych opakowań i materiałów dla przemysłu spożywczego - wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wykonania opakowań z dowolnym dokumentem normatywnym opakowań - wydawania certyfikatów dla ekologicznych producentów rolnych i przetwórców - badania opakowań i materiałów opakowaniowych W skład COBICO wchodzą: Biuro Certyfikacji COBICO posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AC 080 i uprawnienia do wydawania certyfikatów dla: - ekologicznej produkcji rolnej- na podstawie Ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2004 nr 93 poz. 898 ). Zespół Biura Certyfikacji COBICO posiada grupę ekspertów, którymi kierują najwyższej klasy specjaliści z Akademii Rolniczej w Krakowie, oraz wymagane przez ustawę upoważnienia do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów. Każdy producent, któremu zostanie nadany certyfikatem status ekologicznego producenta rolnego będzie miało ułatwiony dostęp do rynków zbytu oraz prawo do zamieszczania na swoich produktach napisu "produkt rolnictwa ekologicznego" - produkowanego typu lub partii wyrobów - certyfikaty wydawane przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. potwierdzają zgodność z dowolnym dokumentem normatywnym (ustawą, normą, standardem, dyrektywą, kontraktem itp.) produkowanego wyrobu lub produkowanej partii. Dokumenty te pozwalają Wnioskodawcy na oznaczenie produkowanych przez niego wyrobów odpowiednim znakiem zgodności. kontakt: Aleksander Bednarski abednarski@cobico.pl Laboratorium COBICO posiada certyfikat akredytacji AB 086 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji i wykonuje badania: - opakowań i zamknięć metalowych puszek konserwowych, puszek na napoje, wieczek EOE, zamknięć koronowych, zakrywek kontaktowych) na zgodność z wymaganiami norm, specyfikacji; - materiałów do produkcji opakowań metalowych (blacha, lakiery, uszczelki); - nakrętek do butelek PET; - migracji globalnej i specyficznej z opakowań i materiałów, opakowaniowych; - czystości mikrobiologicznej opakowań; - opakowania i zamknięcia dla potrzeb atestu PZH (wyniki są uznawane przez PZH); - ilościowe i jakościowe komponentów do produkcji spożywczej; - badania czystości mikrobiologicznej opakowań w tym pod katem wymagań HACCP; - badania ilościowe i jakościowe komponentów do produkcji spożywczej. Ponadto na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonywana innych badań, w tym także poza zakresem objętym akredytacją. Laboratorium COBICO jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Pollab. kontakt: Krystyna Kościelecka kkoscielecka@cobico.pl Biuro Rozwoju i Wdrożeń COBICO w ramach prowadzonych prac dokonuje: - doboru materiałów do określonych grup opakowań; - doboru opakowań do określonych przetworów spożywczych, w celu zachowania ich własności w całym okresie przechowywania; - wdrażania nowych opakowań i technologii ich produkcji; -prowadzenia nadzoru nad procesem produkcji. kontakt: Krystyna Żak kzak@cobico.pl