Wyniki finansowe grupy Agfa-Gevaert za trzeci kwartał potwierdzają znaczny wzrost sprzedaży Działu Systemów Graficznych (Graphic Systems) i Działu Medycznego (Health Care) w porównaniu z wynikami odnotowanymi w drugim kwartale 2004 r.

Znaczny wpływ na sprawozdanie finansowe miała decyzja o wydzieleniu Działu Obrazowania Fotograficznego (Consumer Imaging), która spowodowała stratę bezgotówkową w kwocie 430 mln EUR zaksięgowaną już pod koniec drugiego kwartału. Finalizacja wydzielenia nastąpiła zgodnie z planem, na początku listopada. Od tego momentu wyniki finansowe działu fotograficznego nie podlegają konsolidacji z wynikami pozostałych działów.

W trzecim kwartale Agfa odnotowała sprzedaż w wysokości 953 mln EUR, co oznacza spadek o 8,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. Rzeczywisty spadek sprzedaży - bez uwzględnienia zmian w kursach walut i wydzielenia działu badań nieinwazyjnych (Non-Destructive Testing) – wyniósł 2,7% i był efektem wyłącznie wydzielenia działu CI (Consumer Imaging).

Zysk brutto wyniósł 373 mln EUR, w porównaniu z 439 mln EUR w trzecim kwartale 2003 r.
Marża brutto wyniosła 39,1% (w ubiegłym roku: 42%), co należy przypisać ciągłym niekorzystnym zmianom kursów walut, wzrostowi cen surowców i większym niż oczekiwano niekorzystnym efektom cenowym. Grupa zdołała obniżyć koszty sprzedaży i ogólne koszty administracyjne do poziomu 240 mln EUR, o 10,8% niższego niż w trzecim kwartale 2003 r. Koszty działalności badawczo-rozwojowej spadły o 20% w wyniku wydzielenia działu badań nieinwazyjnych oraz spadku kosztów prac badawczo-rozwojowych w dziale przetwarzania obrazu dla klientów indywidualnych.

Koszty restrukturyzacji i wydatki nadzwyczajne wyniosły 21 mln EUR.

Spadek kosztów operacyjnych częściowo zrekompensował obniżenie zysku brutto.
Wynik z działalności operacyjnej osiągnął w rezultacie 50 mln EUR, w porównaniu z 71 mln EUR w ubiegłym roku. Wynik z działalności pozaoperacyjnej, uwzględniający koszty finansowe, nie uległ zmianie i wyniósł –15 mln EUR. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 35 mln EUR, w porównaniu z 56 mln EUR w trzecim kwartale 2003 r. Zysk netto za ten kwartał wyniósł 23 mln EUR lub 19 eurocentów za akcję, w porównaniu z 35 mln EUR i 27 eurocentami za akcję w analogicznym okresie 2003 r.

- Bilans -
Pod koniec września 2004 r. całkowita wartość aktywów wyniosła 3,702 mld EUR, w porównaniu z 3,839 mld EUR pod koniec 2003 r. Decyzja o wydzieleniu Działu Obrazowania Fotograficznego spowodowała pod koniec czerwca spadek wartości majątku trwałego firmy do kwoty 107 mln EUR. Strata netto w kwocie 212 mln EUR, będąca efektem decyzji o wydzieleniu Działu Obrazowania Fotograficznego, wyjaśnia przyczyny spadku wartości kapitału akcyjnego firmy do poziomu 1,063 mld EUR. Wpływ na strukturę bilansu miała także konsolidacja od 1 września 2004 r. wyników finansowych firmy Lastra.
Struktura bilansu Grupy jest jednak nadal bardzo korzystna z uwagi na niski poziom salda zobowiązań finansowych i wskaźnika określającego stosunek kapitału pożyczonego do całkowitego kapitału firmy.
Źródło: ''