W 2011 roku Ciech zbudował nową, długoterminową strukturę finansowania, pozyskał 441,6 mln zł z emisji akcji oraz uporządkował strukturę Grupy. Skonsolidowane przychody wzrosły o 5,4 proc. do 4,2 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 119 mln zł, a zysk netto niecałe 2 mln zł– Ubiegły rok był okresem w którym skumulowały się koszty restrukturyzacji. Odbiło się to na naszych wynikach, które mimo jednoczesnego załamania kluczowych segmentów rynku organicznego utrzymały się na bezpiecznym poziomie – podsumowuje Ryszard Kunicki, Prezes Zarządu Ciech. – Efekty działań sfinalizowanych w 2011 roku zaczną być widoczne w roku bieżącym – dodaje.

Przychody ze sprzedaży Grupy Ciech wyniosły w 2011 roku 4,2 mld zł i były o 5,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, mimo sprzedaży w pierwszym półroczu GZNF Fosfory, największego aktywa segmentu agrochemicznego. Głównym źródłem wzrostu przychodów był wyższy popyt na europejskich rynkach sody i wzrost cen żywic w segmencie organicznym. Największy udział 41 proc., w przychodach Grupy ze sprzedaży zachował segment sodowy, dzięki wyższym wolumenom i cenom sprzedaży sody kalcynowanej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 118,7 mln zł wobec 146,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik netto Ciech za 2011 rok przekroczył 1,5 mln zł. Zysk operacyjny został znacząco zniwelowany wynikiem na działalności finansowej. Istotny negatywny wpływ na wynik netto za ubiegły rok miały koszty obsługi zadłużenia, w tym głównie odsetki od kredytów. Decydujący wpływ na wyniki Grupy za 2011 rok miała bardzo trudna sytuacja biznesu TDI. Ceny tego produktu w ubiegłym roku spadły średnio o 13,5 proc. i należały do najniższych w historii, a koszty surowców wzrosły o 23 proc.

Intensywna restrukturyzacja Zachemu

Największym obciążeniem wyników Grupy były silne spadki cen głównych produktów Dywizji Organika produkowanych przez bydgoski Zachem, epichlorohydryny w IV kwartale 2011 roku i TDI w całym ubiegłym roku. Jednoczesny wzrost cen surowców dla przemysłu organicznego pogłębiał niekorzystną sytuację tego segmentu. W reakcji na pogarszające się warunki na głównych rynkach zbytu bydgoskiego Zachemu zintensyfikowano i pogłębiono program restrukturyzacji tej części Grupy Ciech. W ramach tego procesu w 2011 roku przeprowadzono m.in. zakup przez Ciech przedsiębiorstwa produkującego pianki PUR oraz 50 proc. należących do Zachemu udziałów w Transclean, sprzedaż Centrum Tworzyw Sztucznych oraz sprzedaż 75 proc. udziałów spółki zajmującej się remontami i utrzymaniem ruchu. Dzięki realizacji programu naprawczego Zachem uzyskał w 2011 roku około 50 mln zł, co zmniejszyło negatywny wynik spółki. Jednocześnie w Zachemie zredukowano zatrudnienie o 251 osób i dodatkowo ok. 347 osób w Grupie Zachem. Obecnie trwają prace nad wydzieleniem kolejnych trzech spółek na bazie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym: Zachem Energetyka, Zachem Park i Zachem Epichlorohydryna. Mają one rozpocząć działalność w roku bieżącym. Jednocześnie podejmowanych jest szereg działań zmierzających do zmniejszenia kosztów, takich jak restrukturyzacja zatrudnienia i sprzedaż zbędnych nieruchomości. Program naprawczy Zachemu to obecnie najważniejszy element porządkowania Grupy Ciech. Pozostałe elementy tego procesu są już w znacznym stopniu zrealizowane. Do końca 2011 roku z dezinwestycji i oszczędności ujętych w uzgodnionym w umowie z bankami programie restrukturyzacji Grupy, Ciech uzyskał ponad 590 mln zł, czyli prawie 90 proc. kwoty zaplanowanej do uzyskania na koniec 2014 rok. W tym roku, na dwa lata przed terminem, planowane jest uzyskanie docelowej kwoty 652 mln zł wpływów i oszczędności.

Największe wyzwania 2011 roku

W ubiegłym roku sfinalizowane zostały kluczowe elementy planu restrukturyzacji Grupy Ciech: budowa nowej struktury finansowania, podniesienie kapitału i restrukturyzacja organizacyjna. W lutym, podpisano z konsorcjum banków (Bank DnB Nord Polska, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank PKO BP, BRE Bank, ING Bank Śląski oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), 5-letnią umowę kredytową stanowiącą fundament nowego, długoterminowego finansowania Grupy. Weszła ona w życie pod koniec trzeciego kwartału. W wyniku jej wdrożenia refinansowane zostało dotychczasowe zadłużenie o pomostowym charakterze w wysokości ok. 800 mln zł. Również dzięki tej umowie Ciech uzyskał dostęp do funduszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który zobowiązał się udzielić Grupie dodatkowego kredytu inwestycyjnego denominowanego w euro o równowartości 300 mln zł. Uruchomienie środków z EBOiR, przeznaczonych na współfinansowanie programu inwestycyjnego Grupy Ciech, planowane jest w II połowie br. Drugim ważnym elementem nowej struktury finansowania była emisja 23 milionów akcji zakończona 30 marca pierwszym notowaniem akcji nowej emisji. W jej wyniku Ciech zgromadził 441,6 mln zł na inwestycje i rozwój.

– Dzięki pozyskanym w tych procesach środkom, już w tym roku zostaną oddane do użytku nowe instalacje wytwarzające substancję czynną do produkcji środków ochrony roślin w Nowej Sarzynie oraz nowoczesne kotły parowe w janikowskiej elektrociepłowni – mówi Prezes Ryszard Kunicki.

Równolegle z działaniami mającymi na celu zapewnienie finansowania kontynuowana była optymalizacja struktury aktywów Grupy Ciech. W pierwszym półroczu 2011 roku sfinalizowana została sprzedaż największego aktywa segmentu agrochemicznego – GZNF Fosfory. Wpływy z transakcji wyniosły 227 mln zł. Kolejnym istotnym projektem była zakończona we wrześniu emisja aportowa, w wyniku której Ciech przejął od Skarbu Państwa mniejszościowe pakiety akcji w spółkach z Grupy: 5,15 proc. ZCh Zachem, 5,06 proc. ZCh Organika-Sarzyna oraz 25,01 proc. akcji ZCh Alwernia. W zamian Skarb Państwa objął 1 699 909 akcji nowej emisji. Dzięki tej operacji Ciech uprościł strukturę właścicielską spółek zależnych i zrealizował bezgotówkowo zobowiązanie odkupu resztówek akcji Zachemu i Organiki-Sarzyny o wartości około 26 mln zł zapisane w umowach nabycia spółek zawartych z Ministerstwem Skarbu Państwa w 2006 roku W ramach porządkowania Grupy Ciech kontynuowano strategię centralizacji zakupu usług, surowców i energii, m.in. podpisując kolejną skonsolidowaną umowę na dostawy energii elektrycznej dla polskich spółek, co pozwoliło osiągnąć korzystniejsze ceny. Pod koniec roku podpisana została, przez spółki z grupy Soda Deutschland Ciech, umowa dzierżawy elektrociepłowni w Stassfurcie, co znacznie obniży koszty produkcji. Przeprowadzając restrukturyzację Grupy zachowywaliśmy dyscyplinę finansową, co pozwoliło na redukcję zobowiązań z tytułu kredytów terminowych, zgodnie z postanowieniami umów dotyczących finansowania działalności Grupy, o 363 mln zł oraz umożliwiło zmniejszenie wykorzystania kredytów odnawialnych o 80 mln zł.


Źródło: ''