Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata powstała „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która została podpisana wczoraj na Hawajach, podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich (5. International Marine Debris Conference).

Czołowe organizacje przemysłu tworzyw sztucznych podejmują działania w sprawie zaśmiecenia środowiska morskiego
Deklaracja zawiera listę określonych celów i działań przemysłu tworzyw sztucznych i wzywa do ścisłej współpracy wśród szerokiego grona zainteresowanych stron, w celu osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu szkód w środowisku morskim.Zgodnie z sześciopunktową strategią, zawartą w deklaracji, przemysł zamierza:

Współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zmierzającego do zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego;
Współpracować ze środowiskami naukowymi w celu lepszego poznania i zrozumienia skali, przyczyn powstawania i wpływu zaśmiecenia na środowisko morskie,
z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań dla tego problemu;
Promować spójną, wielkoobszarową i opartą na wiedzy naukowej politykę ustawodawczą wraz z wzmacnianiem istniejącego prawa zapobiegającego zaśmiecaniu środowiska morskiego;
Promować najlepsze praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów, szczególnie
w regionach nadmorskich;
Wzmocnić zaangażowanie w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii;
Zapewnić należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych - granulatu i półproduktów – wśród swoich klientów i promować takie działania wśród innych uczestników łańcucha dostaw.


Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone
i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.

Wypowiadając się na ten temat Jacques van Rijckevorsel, Prezes PlasticsEurope powiedział: „Plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Ta ogólnoświatowa deklaracja będzie działać jak katalizator konkretnych działań na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Dla naszego przemysłu ten wkład w znaczące zmniejszenie zaśmiecenia środowiska morskiego jest niezwykle istotny.”

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej. Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia i zapobieżenia niedociągnięciom podczas wdrażania zasad zagospodarowania odpadów w całej Europie. PlasticsEurope popiera obecne wzmożone zainteresowanie UE sprawami związanymi ze środowiskiem morskim, z niecierpliwością oczekując kontynuowania ścisłej współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak i administracją krajową w zakresie ramowej dyrektywy UE w dziedzinie polityki środowiska morskiego oraz innych powiązanych inicjatyw ustawodawczych. „Tworzywa sztuczne w istotny sposób zwiększają komfort i jakość naszego życia, oszczędzając surowce naturalne i umożliwiając postęp technologiczny i innowacje.

Jednocześnie powinny być używane w sposób odpowiedzialny, a odpady z tworzyw powinny być właściwie zagospodarowane – poprzez recykling lub odzysk energii. Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, kraje europejskie będą miały duży udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego”- stwierdził Jacques van Rijckevorsel.


Lista organizacji, które podpisały Deklarację:

ACC, American Chemistry Council, Washington, USA
ANAIP, Spanish Association of Plastics Industry, Madrid, Spain
ANAPE, Asociación Nacional de Poliestireno Expandido, Madrid, Spain
ANDIMAT, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, Madrid, Spain
ANIPAC, Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Asociación Civil, Mexico
APIP, Associacao Portuguesa da Industria de Plasticos, Lisbon, Portugal
ASECONP, Asociación Española de Fabricantes de Contenedores Plásticos para Residuos Urbanos, Madrid, Spain
ASEMUPLAST, Asociacíon de Empresarios del sector Plástico de la región de Murcia , Spain
ASEPUR, Asociación Española de empresas de polyuretano , Madrid, Spain
ASETUB, Asociación Española de fabricantes de tubos y accesoros plasticos, Madrid, Spain
ASOVEN, Asociacíon Ventanas pvc, Madrid, Spain
BAP, Bulgarian Association Polymers, Sofia, Bulgaria
BPF, British Plastics Federation, London, United Kingdom
CEP, Centro Español de Plásticos, Madrid, Spain
Cicloplast, Madrid, Spain,
CPIA, Canadian Plastics Industry Association, Ontario, Canada
ECOPLAS Argentina SA, Buenos Aires, Argentina
Elipso, Les entreprises de l’emballage plastique et souple, Paris, France
Essencia, Belgium federation of the chemical industry and van life sciences, Brussels, Belgium
EuPC, European Plastics Converter Association, Brussels, Belgium
EuPR, European Plastics Recyclers, Brussels, Belgium
FAMA, Asociación de Fabricantes de Articulos Monouso Reciclables, Madrid, Spain
Federation de La Plasturgie, French Association of Plastic Converters, Paris, France
Federplast, Belgian Federation of Plastics producers and Rubber products, Brussels, Belgium
Fetraplas, Federacion Espanola de transformadores y manipuladores de plasticos, Madrid, Spain
GPCA, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association, Dubai, United Arab Emirates
HGK, Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Croatia
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V, Bad Homburg V.D.H, Germany
IPI, Indian Plastics Institute, Mumbay, India
JPIF, Japan Plastics Industry Federation, Tokyo, Japan
KPIA, Korea Petrochemical Industry Association, Seoul, Korea
KVS, Kunststoff Verband Schweiz, Aarau, Switzerland
MMSZ, Association of Hungarian Plastics Industry, Budapest, Hungary
MPMA, Malaysian Plastics Manufacturers Association, Selangor, Malaysia
Muoviteollisuusry, Finnish Plastics Industries Federation, Helsinki, Finland
NRK, Dutch Rubber & Plastics Federation, Leidschendam, the Netherlands
PACIA, Plastics and Chemical Industry Association, Melbourne, Australia
PAFA, Packing and Film Association, Nottingham, United Kingdom
PlasticsEurope, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Bruksela, Belgia, zcetralimi regionalnymi we Frankfurcie /Niemcy, Londynie/Zjednoczone Królestow, Madrycie / Hiszpania, Mediolanie / Włochy oraz Paryżu / Francja
P&K, Plast och Kemiforetagen, Stockholm, Sweden
Plastics Federation of South Africa, Gauteng, South Africa
Plastindustrien, the Danish Plastics Federation, Copenhagen, Denmark
Plastivida, Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Sao Paulo, Brazil
PPIA, Philippine Plastics Industry Association, Caloocan City, Philippines
SPI, Society of the Plastics Industry, Washington, United States
SPPCR, Association of Plastics Industry of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
WVK, Wirtschaftsvereinigung Kunststoff, Bad Homburg, Germany

Pełny tekst „Wspólnej Deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego można znaleźć na: http://www.marinedebrissolutions.com/globaldeclaration

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.
PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.
Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org
Źródło: ''