Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska do artykułu autorstwa p. Michała Stangreta pt. „Rząd idzie w ekologiczną szkodę”, opublikowanego w dzienniku „Metro” 19 stycznia 2010 r.

„Foliówki” bez opłaty - wyjaśnienie. Utoniemy w plastikowych śmieciach.
Na skutek analizy uwag zgłoszonych na etapie prac legislacyjnych na Komitecie Rady Ministrów do założeń do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych podjęto decyzję o wycofaniu opłaty recyklingowej dla torebek foliowych z zapisów założeń (odstąpiono od obowiązkowej opłaty za „foliówki”).

Propozycje projektowanych przepisów zostały uzgodnione w ramach konsultacji społecznych oraz międzyresortowych i zaakceptowane przez Ministra Środowiska.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska dostępne są wszystkie zgłaszane uwagi, zarówno przez stronę społeczną w ramach konsultacji społecznych, jak przez stronę rządową w ramach uzgodnień międzyresortowych zobacz

Przepisy prawa UE wskazują m.in. na obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów, na ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Resort środowiska proponując rozwiązania prawne zakładające uporządkowanie obecnego stanu, m.in. poprzez możliwość przekazania samorządom środków finansowych pochodzących z opłaty recyklingowej na gospodarowanie odpadami, zakładał stymulowanie selektywnego zbierania odpadów u źródła. Jednak dyrektywa w sprawie opakowań nie nakazuje wprost na obowiązek ustanowienia dodatkowej opłaty dla „foliówek”.

Na skutek analizy zgłoszonych uwag i argumentów przeciwnych proponowanym rozwiązaniom odstąpiono od rozwiązań dotyczących torebek foliowych. Wzięto pod uwagę m.in. fakt, że rynek sam reguluje nasze postępowanie, że sklepy wprowadziły zamiast bezpłatnego udostępniania reklamówek - ich sprzedaż, a także fakt, że torby wielokrotnego użycia stały się powszechne.

Nadrzędnym celem projektowanych przepisów jest uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a także konieczność notyfikowania przepisów KE.

Dodatkowo informujemy, że przypisana w tekście p. Małgorzacie Szymborskiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami wypowiedź nie była autoryzowana i zawiera informacje nieodzwierciedlające wyjaśnień jakie zostały udzielone.


źródło: mos.gov.pl

Wyjaśnienie jest odpowiedzią na artykuł z "Metra" z 19 stycznia br
Źródło: ''