Już po raz drugi publikujemy jedyny w Polsce ranking największych przedsiębiorstw branży opakowań i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Sklasyfikowaliśmy ścisłą elitę branży, czyli wyłącznie 40 przedsiębiorstw z udokumentowanymi wynikami finansowymi. Jako główną kategorię szeregującą kolejność w zestawieniu przyjęliśmy wysokość przychodów netto ze sprzedaży za rok 2000. Liderem rankingu – w znakomitym stylu – została żywiecka ALPLA. Serdecznie gratulujemy.

W zestawieniu znaleźli się zarówno finalni producenci opakowań, jak i przedsiębiorstwa wytwarzające najistotniejsze surowce, półprodukty i maszyny dla produkcji opakowań (także pakowania) oraz firmy handlowe. Celem publikacji rankingu jest ilościowe i finansowe oszacowanie rynku oraz przede wszystkim pokazanie największych i najsprawniejszych podmiotów gospodarczych operujących w tej branży. Zdecydowana większość firm, które znalazły się na liście rankingowej, to przedsiębiorstwa rozumiejące reguły gospodarki wolnorynkowej, zabiegające o wiarygodność w biznesowej współpracy, potrafiące wykorzystać prestiż i splendor jakie daje przynależność do elity, akceptujące konieczność prowadzenia otwartej i rozumnej polityki informacyjnej, to zarazem firmy starające się kształtować pozytywnie swój zewnętrzny wizerunek. Nawet, pomimo osiąganych niekiedy słabszych wyników finansowych. Ujmując rzecz krótko, przedsiębiorstwa obecne w rankingu, to ekstraklasa branży, bowiem nawiązywać i rozwijać kooperację biznesową warto przede wszystkim z takimi podmiotami, które zabiegają o rynkową i biznesową wiarygodność.

Kliknij na tabelkę aby zobaczyć cały rankingMetodologia

Dzięki wynikom finansowym i wybranym wskaźnikom staramy się przedstawić koniunkturę panującą w branży oraz jej ogólny stan w minionym roku, a także kierunek w którym zmierza rynek. Głównym kryterium klasyfikującym przedsiębiorstwa na liście uczyniliśmy wysokość przychodów ze sprzedaży netto. To już tradycja, jeśli chodzi o poszczególne segmentowe rankingi w obrębie Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych. Przychody ze sprzedaży są kategorią uniwersalną najlepiej charakteryzującą podstawową operacyjną sferę funkcjonowania firm. Świadczą przede wszystkim o skali prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości rynku zajmowanego przez firmę. Każdy z użytych w rankingu wskaźników charakteryzuje inny obszar działalności firmy. Rentowność obrazuje zdolność firmy do generowania pieniędzy rozumianej jako parametr wydajności. Zyskowność można uznać za podstawowy miernik umiejętności bieżącego zarządzania firmą przez zarząd, a co się z tym wiąże trafność wyboru rynkowej strategii. Wskaźnikiem, który określa efektywność prowadzonej działalności gospodarczej jest wartość wypracowanego zysku brutto i netto. Wszystkie wymienione wskaźniki tworzą obraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przedstawiliśmy wyniki finansowe osiągnięte przez zrankowane przedsiębiorstwa w perspektywie ostatnich trzech lat.

Każdy rodzaj działalności gospodarczej ma charakter dynamiczny, w każdej branży – niezależnie od tego, czy jest to produkcja, czy też handel i usługi – pojawiają się zmienne w czasie cykle koniunktury oraz zastoju. Mając do dyspozycji realny materiał analityczny obejmujący wyniki reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw dla danego rynku w dłuższym niż rok horyzoncie czasowym możemy pokusić się o postawienie wiarygodnych tez co do rozwoju sytuacji na tymże rynku. A warto przypomnieć, że nie ma lepszego miernika analizujące kondycję rynku i poszczególnych przedsiębiorstw niż osiągane wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa mogą produkować i mieć kłopoty ze sprzedażą lub sprzedawać na pograniczu opłacalności, a nawet stosować dumping, wszelako zestawienia ilościowe będą "puchnąć" zamazując, bądź wypaczając rzeczywistą sytuację na rynku. Tymczasem wyniki i wskaźniki finansowe są nieubłagane, pokazują rzeczywistą wartość osiągnięć i dokonań podmiotu gospodarczego, który jest również uczestnikiem rynku, a jego wyniki finansowe kształtują obraz tegoż rynku.

Rynek

W roku 2000 polska gospodarka popadała w coraz bardziej wyraźną stagnację. Dziś stoimy w obliczu spadku realnej dynamiki PKB do poziomu 2% oraz kryzysu finansów publicznych, który, jeśli nie zostanie zneutralizowany cięciami budżetowymi, natychmiast odciśnie swoje piętno na wynikach przedsiębiorstw. W ubiegłym roku czołowe przedsiębiorstwa polskiej gospodarki w dalszym ciągu obniżały swoje wyniki finansowe Mimo wzrastających przychodów, spadały wskaźniki rentowności oraz zyskowności. Nie inaczej działo się również w branży opakowań z tworzyw sztucznych. O ile jednak podstawowym powodem spadku w czołówce całej narodowej gospodarki był wzrost obciążeń podatkowych wyniku finansowego, o tyle w branży opakowaniowej spadek wywołały głównie czynniki pozasystemowe: wzrost cen surowców i komponentów, wzrost cen usług otoczenia gospodarczego z którego korzystają firmy naszej branży, wreszcie ciężar kolejnych inwestycji, których realizację wymusza wzrastająca konkurencja. Z elementów makroekonomicznych warto wymienić głównie niekorzystny kurs walut. To główne elementy wpływające na wzrost kosztów w branży. Niektóre firmy dotarły również do granicy – ze względu na rosnącą konkurencję i barierę popytu – możliwości zwiększania sprzedaży i podwyższania cen. Innymi słowy rynek rośnie, ale zmniejsza się siła tego rynku, co najlepiej uwidacznia spadająca możność generowania zysków przez przedsiębiorstwa, co niewątpliwie będzie mieć w przyszłości wpływ na możliwości inwestycje firm, a tym samym na tempo rozwoju branży.

Ilościowe wskaźniki produkcji oraz wartość produkcji sprzedanej za ostatnie lata pokazują, że branża opakowań z tworzyw sztucznych rozwija się w tempie ok. 20% rocznie. Wydaje się jednak, iż w dalszych latach wolumen wzrostu może nieco spaść. W komentarzu do poprzedniego rankingu postawiliśmy tezę, że spadek wskaźników finansowych przedsiębiorstw branży nosi charakter stricte inwestycyjny (losowy), zaś motorem tego spadku jest zaostrzająca się konkurencja, wymagająca od przedsiębiorstw zaangażowania inwestycyjnego. Presja inwestycyjna oznacza, że w firmach w obrębie branży może dochodzić do dość istotnych zawirowań wyników finansowych, przebiegających z roku na rok. Potwierdzają to ogólne wskaźniki finansowe za ostatnie trzy lata całości firm obecnych na naszej liście rankingowej. Ujmując rzecz kolokwialnie: raz jest gorzej, raz lepiej. Można zatem sądzić, iż takim zawirowaniem wyników finansowych w postaci raz lepszych, raz gorszych wskaźników rentowności i zyskowności będziemy mieli do czynienia jeszcze przez co najmniej kilka lat, bowiem tworzywowe opakowalnictwo jest stosunkowo młodą dziedziną wolnego rynku w Polsce i cały czas trwa zarówno proces inwestycji kapitału zagranicznego w tej branży, jak i jej konsolidacja. Czas jednak zrewidować ubiegłoroczne oceny. Wystarczy rzut oka na zmieniające się w ostatnich latach wskaźniki rentowności i zyskowności przedsiębiorstw z dodatnim wynikiem finansowym, czyli stabilnej i „zdrowej” części branży. Oba wskaźniki spadają w postępie arytmetycznym (rentowność o ok. dwa punkty procentowe w skali roku, zaś zyskowność o jeden punkt).

Ten spadek dowodzi maksymalnej korelacji dynamiki wskaźników efektywnościowych opakowalnictwa z tworzyw z dynamiką rozwoju narodowej gospodarki, albowiem tempo i wartość spadku rentowności i zyskowności branży pokrywa się ze tempem i wielkością spadku PKB. Mimo wzrostu wielkości i wartości rynku opakowań z tworzyw, kondycja przedsiębiorstw tworzących branżę słabnie z roku na rok, tak, jak słabnie kondycja całej narodowej gospodarki. Mimo więc wzrostu wartości i wielkości rynku opakowań z tworzyw słabnąca efektywność podmiotów operujących w tej branży może doprowadzić do strukturalnego kryzysu i niewydolności finansowej wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza nie mających dostępu do zaplecza kapitałowego. Firmy tworzące branżę powinny jeszcze silniej kontrolować koszty, przeanalizować skalę, wartość oraz opłacalność rozpoczętych lub planowanych inwestycji, a także przeformatować swoje strategie rozwoju pod kątem zmniejszenia marż ze sprzedaży w przyszłości. Znaczne ograniczenie manewru cenowego oznacza również zdecydowany wzrost wydatków na marketing i rozwój sieci sprzedaży.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż podaliśmy wartość i strukturę sprzedaży opakowań z tworzyw w roku 2000 opracowaną przez COBRO. Wyniki Cobro różnią się dość wyraźnie od wyników, które opracowaliśmy na podstawie danych własnych i GUS. Wydaje się, że powody są dwa: po pierwsze dane przez nas podawane dotyczą wyłącznie wielkości i wartości produkcji sprzedanej (nie dotyczą więc towaru zalegającego w magazynach), Po drugie, co widać najlepiej na prognozie Cobro produkcji i zużycia opakowań w latach 2001-2005 (której nie publikujemy), dane Cobro są opracowywane poprzez modele korekcyjne zawierające nieaktualne wskaźniki PKB. I tak na rok 2001 założono wzrost PKB na poziomie 9,7%, zaś na kolejne cztery lata na poziomie średnio ok. 8,8%. Dziś takiej dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto nie weźmie pod uwagę nawet największy optymista. Dlatego też dane Cobro wydają się nieco zawyżone.

Firmy

Ścisła czołówka rankingu branży opakowań z tworzyw sztucznych jest stabilna od kilku sezonów. Pierwsze miejsce przypadło bezdyskusyjnie żywieckiej ALPLI. Spółka osiąga rewelacyjne wyniki finansowe prezentując wysoki poziom zarządzania oraz sprawności w kreowaniu zysków. Warto przypomnieć, iż ubiegłorocznym liderem rankingu została Grupa ERGIS, jednak tylko dlatego, że z Żywca nie dostarczono na czas wyników finansowych … W obecnym zestawieniu Ergis zajął odpowiadającą własnemu potencjałowi rynkowego pozycję silnego Wicelidera. Tak, jak w ubiegłym roku, w gronie "medalistów" znalazła się toruńska Elana PET, która zgodnie z zapewnieniami Zarządu zaczęła wreszcie wypracowywać zyski. W porównaniu z poprzednim rankingiem największy awans jest dziełem JOKEY Plastik Blachownia, który poszybował w górę aż o 5 pozycji. Awansowały również bolesławiecka POLFA, LENKO, MASKO-GRAHAM, INLINE, Przedsiębiorstwo WIP, ADER. Najwyższy spadek na liście odnotowała Inco-Veritas Grupa Opakowań z Koniecpola. Pogorszyły się również pozycje Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku, GREINER Opakowania, PLAST-BOX, SUWAR, CHEMPACK, ERG Łaziska. W przypadku Suwar wpływ na mniejszą dynamikę przychodów miało zapewne wydzielenie w IV kwartale ubiegłego roku Spółki zależnej Suwary Packing, która przejęła produkcję opakowań, zmniejszając z tego tytułu przychody Spółki matki. Najbardziej błyskotliwym debiutem może pochwalić się AUTOBAR Packaging, który od razu uplasował się na wysokim 7 miejscu. Z elity branży opakowań z tworzyw sztucznych wypadły GTX Hanex, Defalin Group, Graso, TW Packaking, Pollena Łaskarzew, Agrosak, Unipet, Opako, PTS Plast, Modern Conditionig Operation, ERG Kłobuck. Dwie Spółki zostały wyeliminowane poprzez upadłość: Varpol-Plast oraz Scanvir. Swoje dane finansowe zastrzegły Polarcup (ubiegłoroczny pożar niewątpliwie pogorszył standing Spółki) oraz Rosiński i S-ka. "Czerwoną latarnią" zestawienia jest od dwóch sezonów CEBAL Tuba z łodzi. W roku 2000 Spółka zdołała zarobić jedynie 3% przychodów sprzed dwóch lat. Tak wymowny wynik jest komentarzem sam w sobie.

Ranking został uszeregowany wg wielkości przychodów netto ze sprzedaży za rok 2000. Warto jednak przyjrzeć się, które firmy najszybciej zdobywają rynek. W latach 2000/1999 najwyższą dynamiką przychodów może pochwalić się szczeciński Polplast (na wynik Zorzy wpłynęły przekształcenia własnościowe, w 1999 roku spółdzielnia została przekształcona w spółkę akcyjną). W ciągu trzech ostatnich lat ponad trzykrotnie swoje przychody zwiększyły firmy wspomniany Polplast oraz Agro-Poli. Blisko tej granicy znalazł się Autobar, zaś rynki Erg-Pak i CDM urosły ponad dwukrotnie. Zdecydowanie powyżej realnej stopy inflacji w tym okresie przychody zwiększyła połowa firm notowanych w zestawieniu.

Najbardziej oczekiwaną w gospodarce rynkowej wartością i miarą funkcjonowania firmy jest zysk. Dynamiczne zwiększanie wartości wypracowanych zysków to cecha MPS International. Pomijając efekt skali stabilnością w generowaniu zysków imponują również: Alpla, Jokey, Grupa Ergis, Inco-Veritas (Biały Dunajec).

Ważne informacje, zarówno z punktu widzenia firmy jak i rynku przynoszą wyniki klasyfikacji operujących parametrami względnymi: rentownością oraz zyskownością. Rentowność to ocena potencjału w generowaniu pieniędzy rozumiana jako syntetyczny miernik efektywności przedsiębiorstwa. Niska efektywność owocuje ograniczonymi zdolnościami rozwoju i inwestowania. Zyskowność wynikająca z balansu pomiędzy sprzedażą a kosztami ponoszonymi na uzyskanie przychodu odzwierciedla przede wszystkim umiejętności zarządu w bieżącym kierowaniu firmą oraz stopień dopasowania profilu przedsiębiorstwa do oczekiwań rynku. W obu kategoriach prym wiedzie stosunkowo niewielka firma Pabex (w ocenie należy pominąć "zyskowność" Cebal Tuba). Spółkę charakteryzują bardzo stabilne przychody, które w ostatnich dwóch latach oscylowały w granicach 8-9 mln zł rocznie. Wspomniana stabilność oraz – jak należy się domyślać – brak koncepcji wyjścia poza lokalną skalę działania, niekorzystnie wpływają na szybko spadającą rentowność i zyskowność. Wysoką i stabilną rentownością oraz zyskownością mogą pochwalić się Anis i Alpla. Stabilizują swoje wskaźniki – wciąż na wysokim poziomie – Ader i Jokey Plastik. Dynamicznie w ostatnich latach na tle pozostałych firm wzrosła zyskowność Inline.

Na koniec warto raz jeszcze podkreślić, że GOLDEN PACKAGES 40 to jedyna w Polsce lista rankingowa branży opakowań z tworzyw sztucznych. Mimo nieobecności w rankingu wyników kilku znanych przedsiębiorstw, próba jest na tyle reprezentatywna, iż na jej podstawie można definiować tendencje i procesy zachodzące na całym rynku.
Źródło: ''

Komentarze

  • DOBRY

    MOIM ZDANIEM JEST BARDZO DOBRA I MI SIE NAPRAWDE PRZYDALA CALA INFORMACJA DO ZOBACZENIA ZYCZE SUKCESU ROBERT