W II kwartale roku obrotowego 2011/2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 136,0 mln zł, który jest wyższy o 118,9 mln zł od wypracowanego w analogicznym kwartale roku obrotowego 2010/2011.

Narastająco za całe półrocze (od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) Grupa PUŁAWY S.A. wypracowała 235,6 mln zł. zysku netto wobec straty na poziomie 21,4 mln zł. w analogicznym okresie roku obrotowego 2010/2011. Przychody ze sprzedaży Grupy PUŁAWY S.A. w II kwartale roku 2011/2012 wyniosły 996,2 mln zł i były wyższe o 351,4 mln zł od osiągniętych w analogicznym kwartale roku obrotowego 2010/2011. Narastająco za całe półrocze Grupa PUŁAWY S.A. osiągnęła przychody na poziomie 1 817,2 mln zł wobec 1 097,1 mln zł w roku poprzednim.

Również na poziomie zysku operacyjnego i wyniku EBITDA wyniki Grupy są lepsze, niż w roku obrotowym 2010/2011 – zarówno w wymiarze II kwartału, jak i całego półrocza.
54,4% sprzedaży przyniosły Grupie w II kwartale nawozy, 34,7% chemikalia – co oznacza zwiększenie udziału nawozów wobec chemikaliów w stosunku do poprzedniego roku (nawozy 51,2%, chemikalia 39,7%).

W całym półroczu, w relacji do roku ubiegłego w Grupie Kapitałowej, odnotowano bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży o 720,1 mln zł (o 65,6%), w tym zarówno przychodów ze sprzedaży krajowej o 545,7 mln zł, jak i ze sprzedaży za granicę o 174,4 mln zł. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wyniósł 41,2% (wobec 52,4% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zmiana ta wynika z połączenia Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Grupą Kapitałową GZNF „Fosfory, która w niewielkim stopniu realizuje sprzedaż za granicę.

- Sytuacja rynkowa jest bardzo dynamiczna. Nasze wyniki pokazują, że potrafimy sobie w tej rzeczywistości radzić i odpowiednio szybko reagować zarówno na pozytywne, jak i negatywne zjawiska. Dobre wyniki to również zasługa poczynionych w ostatnich latach inwestycji, które uczyniły nas jeszcze efektywniejszą firmą – podkreśla z satysfakcją Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.
W II kwartale roku obrotowego 2011/2012 odnotowano rok do roku wzrost przychodów we wszystkich grupach produktowych, łącznie o 351,4 mln zł (o 54,5%) i w niemal wszystkich Segmentach Grupy Kapitałowej (za wyjątkiem Segmentu Energetycznego), a w tym:
• w Segmencie Agro wzrost o 249,0 mln zł (o 69,7%), w tym: 102,5 mln zł dotyczy GK GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.;
• w Segmencie Chemia wzrost o 83,1 mln zł (o 31,6%), w tym: 1,0 mln zł dotyczy GK GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.;
• w Segmencie Energetyka spadek o 2,4 mln zł (o 9,0%), w tym: brak sprzedaży zewnętrznej GK GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.;
• w Segmencie Pozostała Działalność wzrost o 21,8 mln zł (o 1 166,9%), w tym: 5,3 mln zł dotyczy GK GZNF „Fosfory” Sp. z o.o..

Na wzrost przychodów Grupy PUŁAWY S.A. w II kwartale roku obrotowego 2011/2012 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego największy wpływ miały:
• Wzrost cen niemal wszystkich podstawowych produktów Grupy Kapitałowej (wyjątkiem była melamina – dynamika średniej ceny 95,3%);
• Wzrost ilości sprzedaży produktów nawozowych - szczególnie duży wzrost sprzedaży (o około 68,7%) odnotowano dla mocznika produkowanego w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A., co jest efektem wzrostu zdolności produkcyjnych Wytwórni Mocznika po zrealizowaniu inwestycji tlenownia-amoniak-mocznik przy jednoczesnym postoju Wytwórni Mocznika w II kwartale roku ubiegłego w związku z trwającymi wówczas pracami integracyjnymi;
• Połączenie Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupy Kapitałowej Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

Sytuacja rynkowa głównych produktów grupy PUŁAWY S.A.:
NAWOZY
Ceny detaliczne nawozów mineralnych na rynku krajowym w I półroczu roku obrotowego 2011/2012 wykazywały trend wzrostowy. Ceny detaliczne nawozów azotowych do listopada 2011 roku charakteryzowały się niewielką dynamiką wzrostu, która zwiększyła się w grudniu 2011 roku. Wzrosty cen były powiązane z drożejącymi surowcami do produkcji nawozów. Z kolei na rynkach międzynarodowych ceny nawozów wykazywały tendencję spadkową (największą w przypadku RSM). Korzystne relacje kursów walutowych, w II półroczu roku 2011 sprzyjały realizacji transakcji eksportowych. Zarazem na rynkach zagranicznych wznowiono produkcję lub uruchomiono nowe znaczące moce nawozowe. Wiele firm ogłosiło też plany intensyfikacji produkcji nawozowej. Zmienia się też sytuacja w zakresie obowiązujących ceł i innych środków ochronnych na rynku europejskim i chińskim.

PRODUKTY CHEMICZNE

Melamina
Europejski rynek melaminy w drugim półroczu 2011 roku charakteryzował się dość słabym popytem i w porównaniu z początkiem roku był niższy o około 10%. Wpływ na taki stan miała ogólnie zła sytuacja ekonomiczna na rynku, jak również mniejsze zapotrzebowanie na melaminę w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Malejące zapotrzebowanie na produkt oraz nieograniczona dostępność towaru z różnych źródeł spowodowało spadek ceny kontraktowej w kolejnych kwartałach 2011 roku łącznie o ponad 16% w porównaniu do ceny w połowie roku 2011. W roku 2012 spodziewane jest przywrócenie produkcji i uruchomienie nowych mocy w Holandii, Rosji i Rumunii.

Kaprolaktam
Odnotowany na początku okresu stabilny popyt na kaprolaktam i towarzyszący mu wzrost cen zaczęły powoli słabnąć, a wahania cen benzenu i sukcesywnie słabnący popyt na PA6 przyczyniły się bezpośrednio do spadku cen od początku listopada 2011 r. Prowadzone aktualnie w Chinach projekty budowy nowych wytwórni bądź rozszerzenia zdolności produkcyjnych istniejących fabryk przyniosą w 2012 roku dodatkowe 425 tys. t kaprolaktamu.


Źródło: ''