Ze względu na chęć ułatwienia handlu międzynarodowego, wspierania polityki ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz celem wypełnienia przyjętych zobowiązań międzynarodowych wprowadzone zostały nowe zasady importu opakowań wielokrotnego użytku. Zasady te zawarte zostały w zmianach do rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie gospodarczych procedur celnych oraz w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Ułatwienia z nich płynące są znaczne, dlatego warto zaznajomić się z ich charakterem.

Zgodnie z definicją ustawową poprzez wielokrotny użytek należy rozumieć każde działanie, w trakcie którego opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone.
Opakowania spełniające cechy zawarte w w/w definicji nie muszą aktualnie podlegać w imporcie odprawie celnej ostatecznej, lecz możliwe jest objęcie ich procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła.
Procedura uzyskania zezwolenia na odprawę czasową została uproszczona w dużym stopniu. Zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą odprawy czasowej oraz udzielenie pozwolenia na korzystanie z tej procedury może być dokonane także w formie ustnej. Niezależnie od formy dokonania zgłoszenia celnego przedstawienie spisu towarów przywożonych czasowo jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, a przyjęcie spisu przez urząd celny jest równoznaczne z udzieleniem pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.
Spis towarów należy złożyć w urzędzie celnym w dwóch egzemplarzach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 45 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych. Po opieczętowaniu przez funkcjonariusza celnego jeden egzemplarz spisu zwracany jest wnioskodawcy.
Urząd celny, który udzielił pozwolenia, staje się urzędem objęcia i urzędem kontrolnym. Dokonując powrotnego wywozu towarów, na które udzielono pozwolenia, zgłaszający powinien przedstawić w urzędzie celnym egzemplarz listy zwrócony uprzednio wnioskodawcy oraz jego kserokopie. Powrotny wywóz opakowań może nastąpić jednorazowo lub partiami i do każdego kraju oraz przez każdy urząd celny właściwy do takich czynności, nawet inny niż ten, przez który nastąpił przywóz.
Jeżeli powrotny wywóz następuje przez urząd celny inny niż ten, który udzielił pozwolenia, kserokopia spisu zostaje przesłana niezwłocznie do urzędu celnego, który udzielił pozwolenia. W przypadku wywozu towarów partiami oryginał spisu towarów zostaje zwrócony zgłaszającemu po uprzednim odkontowaniu przez funkcjonariusza celnego odpowiedniej ilości towarów wywożonych.
Opakowania wielokrotnego użytku mogą być przedmiotem odprawy czasowej w powyżej opisanej formie, jeżeli:
1. zostały przywiezione pełne i zadeklarowano, iż mogą być powrotnie wywiezione puste lub pełne, albo zostały przywiezione puste i zadeklarowano, iż mogą być powrotnie wywiezione pełne, oraz
2. nie będą wykorzystywane w transporcie wewnętrznym, przy czym w wypadku opakowań przywiezionych na polski obszar celny jako pełne zastrzeżenie to obowiązuje od momentu ich opróżnienia, oraz
3. będą pozostawać na polskim obszarze celnym przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
Pomimo obowiązku powrotnego wywozu powrotny wywóz pojemników uszkodzonych poważnie wskutek należycie stwierdzonego wypadku nie będzie wymagany, o ile stosownie do zadania władz celnych pojemniki te zostaną:
- poddane przypadającym od nich opłatom i należnościom przywozowym albo
- przekazane bez żadnych kosztów na rzecz Skarbu Państwa kraju czasowego przywozu albo
- zniszczone pod kontrolą urzędową na koszt osób zainteresowanych, z tym że zachowane materiały i części będą poddane przypadającym od nich opłatom i należnościom przywozowym.
Warto wspomnieć także o pewnych nowych obowiązkach, nałożonych na importerów i producentów opakowań w drodze niedawno przyjętej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku, przydatnym będzie zaznajomienie się z regulacjami w niej zawartymi dotyczącymi m.in. opakowań wielokrotnego użytku. W drodze przedmiotowej ustawy producenci i importerzy opakowań maja obowiązek ich oznakowania, chyba ze rodzaj opakowania tego nie wymaga (Dz.U. 63, poz. 638 z 11 maja 2001).
Oznakowanie to powinno określać:
- rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania,
- możliwość wielokrotnego użytku opakowania,
- przydatność opakowania do recyklingu.
Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeśli rozmiary opakowania na to nie pozwalają – na dołączonej do niego informacji. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne i czytelne oraz powinno zachowywać trwałość również po otwarciu opakowania. Rodzaj opakowań podlegać będzie obowiązkowi oznakowania oraz obowiązujący wzór oznaczenia określić ma dopiero Minister właściwy do spraw środowiska.
Opisany w tym artykule sposób nie wyczerpuje wszystkich możliwości importu opakowań wielokrotnego użytku. Pozostałe sposoby importu znaleźć można na stronach internetowych AC TOTUS sp. z o.o.
www.totus.com.pl