Każdego roku w Europie wyrzuca się prawie 90 milionów ton żywności. Wspierany przez fundusze europejskie projekt ISA-PACK ma znacząco zmniejszyć to zjawisko dzięki pracom nad nowoczesnym opakowaniem z folii polimerowej. W międzynarodowym przedsięwzięciu, w którym uczestniczą podmioty komercyjne, jak i jednostki naukowe, bierze udział poznańska firma Intrex, która współpracuje przy tworzeniu inteligentnego wskaźnika świeżości pakowanego produktu.

Inteligentne opakowanie w walce z marnowaniem żywności
ISA-PACKZapotrzebowanie na inteligentne i zrównoważone środowiskowo technologie pakowania jest coraz większe. Producenci żywności i handlowcy oczekują lepszej jakości i dłuższego życia produktu na półce sklepowej, co wpływa bezpośrednio na ich zyski. Politycy i konsumenci naciskają z kolei na większą przejrzystość i precyzyjne informacje na temat bezpieczeństwa i jakości jedzenia. Jednocześnie rośnie presja społeczna na zmniejszenie procederu marnowania żywności oraz minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne odpadów związanych z procesem pakowania. Projekt ISA-PACK ma odpowiedzieć na wszystkie te oczekiwania.

Europejskie konsorcjum, złożone z partnerów biznesowych i naukowych, pracuje nad inteligentnymi, zrównoważonymi środowiskowo rozwiązaniami, które będą lepiej chronić świeże produkty żywnościowe i zmniejszą zjawisko ich wyrzucania w całym łańcuchu handlu detalicznego.

Polskim partnerem ISA-PACK, który będzie testować wybrane elementy projektu w warunkach produkcyjnych, jest poznańska firma Intrex, zajmująca się systemami do znakowania, etykietowania i druku cyfrowego.

ISA-PACK otrzymał w sumie 3,9 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dłuższe życie produktu na półce

Opakowanie, oprócz podstawowego celu, jakim jest przechowywanie żywności, zapobiega jej zanieczyszczeniu, służy do komunikacji z konsumentem i konserwuje, wydłużając czas, w którym produkt może bezpiecznie przebywać na półce sklepowej. Projekt ISA-PACK zakłada jego wydłużenie o 50 procent. Pozwolą na to dwa innowacyjne, biopolimerowe materiały. Dzięki ich biologicznemu pochodzeniu będą mniej uciążliwe dla środowiska i lepiej ochronią przechowywaną żywność, nie wchodząc w reakcje z poszczególnymi jej składnikami. Naukowcy opracują materiały, które zastąpią dotychczas wykorzystywane technologie pakowania żywności:

- folia stretch jest powszechnie używana przez sklepy do pakowania na miejscu dużych ilości żywności, w tym mięsa, drobiu, ryb, owoców, warzyw, nabiału i innych produktów. Nowa kopolimerowa folia strech ISA-PACK PHB będzie mogła być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie stosowało się dotychczas folię PVC;

- arkusze i folie o wysokiej barierowości gazowej do stosowania w warunkach atmosfery modyfikowanej (Modified Atmospehere Packaging – MAP), w tym do pakowania próżniowego. MAP jest popularnym sposobem pakowania żywności, a także produktów gotowych, ponieważ zapewnia dłuższe życie produktu na półce sklepowej. Nowe rozwiązanie kopolimerowe ISA-PACK PHB do pakowania MAP, będzie mogło zastąpić obecnie wykorzystywane technologie.

Inteligentny wskaźnik jakości

Oprócz innowacyjnych biopolimerowych materiałów pakujących, ISA-PACK stworzy inteligentny wskaźnik informujący o świeżości żywności, który będzie nanoszony bezpośrednio na materiał pakujący (zmniejszy to potencjalne koszty wykorzystania tego rozwiązania). Dzięki wskaźnikowi zwiększy się bezpieczeństwo konsumentów, którzy otrzymają czytelną informację na temat jakości danego produktu, a sam towar będzie mógł dłużej znajdować się na półce sklepowej.

Polski partner ISA-PACK - firma Intrex, będzie testować ten element projektu w wybranych zakładach mięsnych w Polsce. Rozpoczęły się już pierwsze testy prototypu atramentu TTI informującym o temperaturze produktu (TTI – Time Temperature Indicator), a równolegle trwają pracę nad wskaźnikiem świeżości.

Inwestycja Unii Europejskiej pozwala nam uczestniczyć w projekcie, które ma duże szanse zmienić rynek opakowań żywności. Prace konsorcjum ISA-PACK nad nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi do pakowania to wyzwanie, ale i duża satysfakcja, bo oczekiwane rezultaty pozytywnie wpłyną na sytuację producentów i dystrybutorów żywności, bezpieczeństwo konsumentów, jak i stan środowiska naturalnego. Efekty projektu pozwolą też naszej firmie rozwinąć własną ofertę produktową, oferując klientom najnowsze rozwiązania z dziedziny inteligentnych opakowań, oraz pozwolą na tworzenie kolejnych innowacji”, powiedział Jacek Gazda, koordynator projektu ISA-PACK w firmie Intrex.

Wartość rynku opakowań szacuje się obecnie na 400 miliardów euro i co roku rośnie on o kolejne 4 procent. Obszar zajmujący się żywnością i napojami stanowi 70% i jest wart około 280 miliardów euro. Dla producentów żywności i handlowców nowa technologia pakowania ma znacząco przedłużyć cyklu życia produktów na półce sklepowej, poprawi ich jakość, zwiększy bezpieczeństwo oraz zmniejszy marnowanie jedzenia oraz ilość odpadów, których źródłem są materiały użyte do pakowania.

Najnowsze informacje na temat postępów projektu ISA-PACK można znaleźć na stronie www.isapack.eu

Wsparcie UE dla badań naukowych prowadzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Intrex jest jednym z ponad 300 odbiorców grantów, które od 2007 roku przekazano małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce na łączną sumę ponad 60 mln euro. Szacuje się, że do końca 2013 roku w całej Europie ponad 15 tysięcy takich firm skorzysta z funduszy przekraczających 5 mld euro.

Na początku obecnego programu ramowego Unia Europejska postanowiła przeznaczyć minimum 15% środków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących międzynarodowe projekty badawcze. Według danych z października tego roku, udział ten został przekroczony i wynosi 17,5% (najniższy wskaźnik uzyskała Finlandia – 12%, najwyższy – 36% - Węgry i Słowacja; Polska osiągnęła wynik na poziomie 17,4%).

W kolejnym programie ramowym związanym z badaniami naukowymi - Horyzont 2020, który rozpocznie się w styczniu 2014 roku, docelowy wskaźnik udziału MŚP będzie wyższy. Na projekty związane z wyzwaniami społecznymi i nowymi technologiami przewidziano 20% budżetu. Oznacza to, że w ciągu siedmiu lat dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępne będzie niemal 9 mld euro w formie dofinansowania i grantów. Z tej sumy 3 mld euro będzie przeznaczone na badania wykonalności i projekty pilotażowe w celu przyspieszenia wprowadzania ciekawych pomysłów na rynek. Część unijnego budżetu na badania naukowe zostanie też wykorzystana na zabezpieczenie pożyczek udzielonych MŚP przez publiczne i prywatne podmioty.

Michael Jennings, rzecznik komisarza ds. badań naukowych i innowacji w Komisji Europejskiej - Máire Geoghegan-Quinn, powiedział: "Te 9 mld euro uznajemy za minimum docelowego dofinansowania. MŚP są trzonem europejskiej gospodarki, zapewniając dwie trzecie całości zatrudnienia w UE. Chcemy, aby jak najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw korzystało z funduszy unijnych na badania naukowe i innowacje w celu tworzenia nowych produktów, usług i miejsc pracy. Szczegółowe informacje o tym, jak firmy będą mogły podjąć takie działania, zostaną podane w grudniu, kiedy opublikujemy pierwsze zaproszenia do składania wniosków."

Informacje o konsorcjum ISA-PACK


W skład konsorcjum ISA-PACK wchodzą: The UK Materials Technology Research Institute Limited (Wielka Brytania), The University of Birmingham (Wielka Brytania), Campden BRI (Wielka Brytania), Instituto Tecnologico Del Embalaje, Transporte y Logistica ITENE (Hiszpania), Domino Printing Sciences PLC (Wielka Brytania), Biopac (UK) Limited (Wielka Brytania), FKuR Kunststoff GmbH (Niemcy), Omniform SA (Belgia), Intrex (Polska), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Calzado y del Plastico de la Region de Murcia – CETEC (Hiszpania).

Informacje o firmie Intrex

Firma Intrex jest dostawcą urządzeń i systemów do znakowania, etykietowania, druku oraz kontroli wizyjnej. Od 1992 roku zapewnia kompleksowe usługi w zakresie dystrybucji urządzeń i systemów, serwisu technicznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleń z obsługi oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia ponad 80 osób – profesjonalistów i pasjonatów nowoczesnych technologii oraz systemów znakowania.

Informacje o funduszach europejskich na badania naukowe i innowacje

W 2014 roku Unia Europejska uruchomi nowy, siedmioletni program związany z badaniami naukowymi
i innowacjami pod nazwą Horyzont 2020. Od 2007 roku UE zainwestowała prawie 50 miliardów euro
w innowacyjne projekty wspierające konkurencyjność́ europejskiej gospodarki i rozszerzające granice ludzkiej wiedzy. Budżet UE na badania stanowi około 12 procent wszystkich wydatków 27 członków Unii Europejskiej przeznaczonych na badania i skoncentrowany jest na takich obszarach jak zdrowie, środowisko, transport, żywność i energia. Współpracę badawczą nawiązano także z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, lotniczego, samochodowego i elektronicznego, aby zachęcić sektor prywatny do wspierania rozwoju i tworzenia specjalistycznych miejsc pracy. Program ramowy Horyzont 2020 będzie w jeszcze większym stopniu koncentrować się na przekształcaniu wyjątkowych pomysłów w rynkowe rozwiązania, produkty i usługi. Najnowsze informacje na temat europejskich badań i innowacji:
http://www.facebook.com/innovation.union
http://twitter.com/innovationunion