27 września 2011 r. w Warszawie, odbędzie się, czwarta już, MiędzynarodowA KonferencjA Naukowo-TechnicznA „Przyszłość opakowań Biodegradowalnych”, organizowana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna -Przyszłość opakowań biodegradowalnych


Patronat medialny opakowania.com.pl


Ze względu na rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zainteresowanie produktami przyjaznymi dla środowiska zaczęło w ostatniej dekadzie szybko wzrastać, wspierane przez największych użytkowników opakowań z tworzyw sztucznych. Równocześnie rośnie dostępność tworzyw biodegradowalnych dzięki nowym inwestycjom produkcyjnym, realizowanym przez kluczowych dostawców. Rynek biopolimerów rozwija się mimo kryzysu gospodarczego a czołowe marki z całego świata inwestują w tę technologię. Spodziewany jest stały rozwój tego rynku w ciągu następnych czterech lat.

Tematyka konferencji będzie skupiać się na zagadnieniach związanych zarówno z produkcją materiałów opakowaniowych nowej generacji, z polimerów przydatnych do recyklingu organicznego, jak i możliwościami ich praktycznego wykorzystania do celów opakowaniowych, a także metodami odzysku i recyklingu powstałych odpadów. Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami polepszającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji), jak również problematyki odzysku kompostowalnych odpadów opakowaniowych.WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji - prof. zw. dr hab. Andrzej Dworak, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, COBRO

Sesja I

European Bioplastics
Rozwój rynku mATEIAŁÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ OPAKOWANIOWYCH

Telles (Mirel)
MIREL: NOWE BIOTWORZYWO O SZEROKICH MOŻLIWOŚCIACH ZASTOSOWAŃ

SUKANO
DODATKI POLEPSZAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE I OPTYCZNE POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH

Innovia Films
KOMPOSTOWALNE FOLIE CELULOZOWE NOWEJ GENERACJI

M&A Cefta
NATUREPLAST- NATURALNA EWOLUCJA TWORZYWA

National Institute of Chemistry, Ljubliana
ROZWÓJ INNOWACYJNEGO „ŁAŃCUCHA WARTOŚCI” W EUROPIE ŚRODKOWEJ DLA TWORZYW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – PROJEKT PLASTiCE

Din Certco
opakowania KOMPOSTOWALNE ORAZ SUROWCE ZE źRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – potwierdzEniE wymagań

Sesja II

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE NOWEJ GENERACJI POLIMERÓW PRZYDATNYCH
DO RECYKLINGU ORGANICZNEGO - Projekt nr POIG.01.03.01-00-018/08
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN - osiagnięcia Projektu
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnikówm - DOŚWIADCZENIA
W PRZETWÓRSTWIE FOLII PLA
COBRO - BADANIE DEZINTEGRACJI POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH W WARUNKACH KOMPOSTOWANIA

COBRO
BADANIA LCA TOREB HANDLOWYCH Z POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH

COBRO
BIOTREM – INNOWACYJNY POLSKI MATERIAŁ OPAKOWANIOWY Z OTRĄB I JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO

KOMUNIKATY I POSTERY

Źródło: ''