Mimo że oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w grudniu są nadal pozytywne, to są one gorsze niż w listopadzie i ostrożniejsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich lat. Na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców wpływają niekorzystne oceny zarówno bieżącego jak i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji.

Bieżąca produkcja jest zmniejszana w znacznym stopniu. Przedsiębiorcy przewidują też zmniejszenie skali produkcji w najbliższych miesiącach. Zapasy wyrobów gotowych są określane przez przedsiębiorców jako nieznacznie przekraczające poziom wystarczający. Mimo zmniejszających się opóźnień napotykanych przy ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy zgłaszają trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się nieznacznie pogorszyć. Przewidywane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do sygnalizowanych w prognozie z listopada. Ceny produkowanych wyrobów w najbliższych trzech miesiącach mogą się obniżyć.

Producenci wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych oceniają swoją koniunkturę nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Utrzymujące się ograniczenia portfela zamówień powodują, że producenci w większym stopniu niż przed miesiącem zmniejszają bieżącą produkcję. Przewidywania dotyczące portfela zamówień charakteryzują się nieznacznym optymizmem, co powoduje, że producenci nie zamierzają rozszerzać produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza poziom określany jako wystarczający. Mimo tego, że kontrahenci terminowo regulują należności, przedsiębiorcy napotykają na zwiększone trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Formułowane prognozy wskazują na możliwość pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w stopniu wolniejszym niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. W najbliższych miesiącach dyrektorzy zamierzają zmniejszyć zatrudnienie, choć na mniejszą skalę niż przewidywała prognoza przed miesiącem. Przewidują też niewielki wzrost cen wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

Źródło: Polska Statystyka Publiczna
Źródło: ''