Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest pozytywna, korzystniejsza niż w grudniu, choć nieco gorsza od oceny z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Na poprawę tę wpłynęły lepsze oceny w zakresie bieżącego i prognozowanego popytu oraz produkcji, a także oczekiwana w najbliższych miesiącach poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Obserwowane w styczniu ograniczanie bieżącego portfela zamówień jest mniejsze niż w poprzednim miesiącu. Poprawa ta wynika przede wszystkim z mniejszego ograniczania krajowego portfela zamówień. Przedsiębiorcy oczekują wzrostu przyszłego portfela zamówień w skali większej niż prognozowano przed miesiącem. Bieżąca produkcja jest nieznacznie rozszerzana. W najbliższych miesiącach jej wzrost może być bardziej znaczący.

Producenci wyrobów chemicznych oceniają klimat koniunktury optymistycznie, lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Jest to konsekwencją poprawy bieżącej i prognozowanej produkcji oraz przyszłego portfela zamówień. Bieżący portfel zamówień jest nadal korzystny, choć oceny jego są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany za nadmierny. Utrzymujące się opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów powodują, że producenci z mniejszym optymizmem niż w grudniu oceniają swoje bieżące możliwości terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Przewidywana sytuacja finansowa w najbliższych miesiącach oceniana jest negatywnie. Dyrektorzy sygnalizują możliwość dalszego zmniejszenia zatrudnienia. Zamierzają podnieść ceny na swoje wyroby w mniejszym stopniu niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca.

Źródło: Polska Statystyka Publiczna
Źródło: ''