Realizacja obowiązku recyklingu materiałowego odpadów opakowaniowych prowadzona jest na bazie odpadów pozyskiwanych ze źródeł przemysłowych i handlu oraz pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych w istniejących uwarunkowaniach jest dominującym, ale najdroższym sposobem pozyskiwania odpadów opakowaniowych. Wysoki jednostkowy koszt pozyskiwania odpadu tą metodą wynika z licznych przesłanek, wśród których wymienić należy:

- koszty organizacji systemu – konieczne jest poniesienie istotnych nakładów inwestycyjnych na zakup pojemników do selektywnej zbiórki, organizację gniazd odbioru odpadów i stworzenie systemu logistycznego;

- koszty nieustannej edukacji społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności zasad ich selektywnego gromadzenia;

- koszty przeciwdziałania kradzieży selektywnie gromadzonych odpadów; kradzieżom towarzyszą zjawiska dewastacji infrastruktury; kradzież odpadów znajduje swoją przyczynę w trudnej sytuacji materialnej istotnej części społeczeństwa, dla której dochody ze sprzedaży odpadów stały się ważnym źródłem dochodu.


Porównanie kosztów pozyskiwania odpadów opakowaniowych

Alternatywą dla selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych jest pozyskiwanie odpadów opakowaniowych poprzez sortowanie zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Metoda ta przy dostatecznym potencjale sortowni odpadów gwarantuje pozyskanie odpadów w ilości pozwalającej na realizację obowiązku odzysku i recyklingu. Efektywność procesu pozyskiwania odpadów przestaje być zależna od poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Metoda ta charakteryzuje się też niższym jednostkowym kosztem pozyskania odpadu. Wadą metody jest fakt, że proces pozyskiwania odpadów odbywa się poza konsumentami, w konsekwencji czego problem przestaje istnieć w świadomości społecznej.

Źródło: EKO-PAK
Źródło: ''