Na pierwszej w Polsce konferencji podejmującej zagadnienia nowych trendów w logistyce (logistyka odzysku i ekologistyka) zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak znaczenie logistyki w systemie zagospodarowania odpadów, rozwijanie sektora recyklingu i tworzenie wartości dodanej z odzysku w sieciach dostaw oraz propagowanie społeczeństwa recyklingu.

Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Gospodarki  honorowym patronem konferencji LOGISTYKA ODZYSKU


Logistyka odzysku to proces planowania, wdrożenia i kontrollingu wydajnego, optymalnego pod względem kosztowym, przepływu surowców naturalnych, półproduktów i wyrobów gotowych wraz ze związaną z nimi informacją od punktu przeznaczenia do punktu pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego składowania.1
W ramach logistyki odzysku mamy więc do czynienia z następującymi czynnościami:
- zwroty produktów,
- redukcja surowców niezbędnych do produkcji wyrobów,
- recykling,
- zastępowanie surowców,
- ponowne użycie surowców,
- deponowanie odpadów,
- odnawianie produktów,
- naprawy,
- przeróbki.

Działania mające na celu odzyskanie wartości w ramach logistyki odzysku będą tematem organizowanej w dniach 17-18 marca 2011 roku w Warszawie konferencji. Wyżej wymienione aktywności są nie bez znaczenia dla wyniku finansowego firm, które je stosują, a dodatkowo są przejawem praktycznego podejścia do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
Konferencja zachęca podmioty prezentujące najlepsze praktyki w tym zakresie do zaprezentowania swych osiągnięć. Główny nacisk położony jest na ponowne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, promowanie opakowań wielokrotnego użytku oraz recykling i produkty pochodzące z recyklingu.Organizatorem konferencji jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – jedna z największych organizacji Odzysku na polskim rynku. Swoją działalność prowadzi od 2002 r., kiedy to uregulowania prawne nałożyły na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Działalność firmy opiera się przede wszystkim na przejmowaniu wspomnianego obowiązku oraz jego realizacji przy współpracy z recyklerami oraz posiadaczami odpadów.

Jako pierwsza Organizacja Odzysku w Polsce i Europie zarejestrowana została we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Wśród dodatkowych usług oferowanych przez Eko Cykl Organizację Odzysku S.A. znajdują się: szkolenia z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, audyty środowiskowe: audyt produktowy i audyt ekologiczny, możliwość zlecenia przygotowania sprawozdań OPAK i OŚ-OP1 oraz edukacja ekologiczna. Regularnie od 2003 roku Organizacja Odzysku poddawana jest certyfikacji COBRO – Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań – niezależnej instytucji przy Ministerstwie Gospodarki. Weryfikacja spółki dokonywana jest w obecności obserwatora z Ministerstwa Środowiska. W wyniku kontroli Organizacja uzyskuje jedne z najwyższych not, co pozwala ją umieszczać na liście polecanych jako wiarygodnych do współpracy spółek.Więcej informacji na www.logistykaodzysku.com

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Agnieszka Karpińska
Asystentka Prezesa Zarządu 
tel.: 515 118 981
konferencja@ekocykl.org
Źródło: ''