Zarządzanie jakością jest podstawą sukcesu marki i wytwórców prywatnych i bezpośrednio wpływa na ciągłość firmy. Celem wszystkich zaangażowanych w łańcuchu dostaw musi być produkcja i dystrybucja bezpiecznych produktów. Osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów wymaga ciągłych gwarancji jakości i kontroli. Po wejściu do Unii Europejskiej Gospodarkę Polską oczekują duże zmiany. Przygotowanie do warunków obowiązujących w krajach Unijnych wymagać będzie wielu działań. Niektóre z nich jak monitorowanie przepływu produktów w łańcuchu dostaw zostały już podjęte.

W związku wejściem (01.01.2005 roku) w życie Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek monitorowania przepływu produktów na każdym z etapów łańcucha dostaw w Unii Europejskiej poniżej kilka słów na temat dwóch podstawowych kierunków śledzenia produktu w systemie TRACEABILITY.

a) śledzenie naprzód lub schodząca możliwość śledzenia
b) śledzenia wstecz lub wschodząca możliwość śledzenia

Te dwa kierunki łączą się z trzema sferami, do których będzie przypisana Państwa firma lub jednostka firmy w zależności od pozycji w łańcuchu dostaw:

• Stefa "górna" (upstream) obejmuje pierwszą część łańcucha dostaw. Zalicza się do niej producentów surowców, składników, paczek i pośrednich dostawców do momentu aż dobra nie dotrą do firmy docelowej
• Strefa "wewnętrzena" (internal) obejmuje każdy krok pod kontrolą każdego operatora.
Jest rzeczą fundamentalną by był on połączony ze strefami "w górę" i "w dół"
• Strefa "dolna" (downstream) obejmuje ostateczną część łańcucha dostaw. Rozpoczyna się u producenta produktu finalnego, dostawców usług logistycznych, centrach dystrybucji i kończy się na punktach sprzedaży.

W myśl nowych przepisów każdy produkt musi być unikalnie identyfikowany i właściwie oznaczony. Globalny system identyfikacji EAN.UCC przez dostęp do danych traktujących o historii produktu umożliwi jego śledzenie w łańcuchu dostaw. Odbywać się to będzie za pomocą identyfikatorów numerycznych, takich jak: Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej/Logistycznej (SSCC), Numer Lokalizacji (GLN), Numer Partii Produkcyjnej (IZ 10). Poniżej przedstawiamy Państwu przypisanie identyfikatorów do konkretnych ogniw łańcucha produkcji i dostaw.

Identyfikacja jednostek handlowych
Identyfikacja produktów zapewniona jest przez przypisanie każdemu produktowi Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN). W celu zidentyfikowania produktu numer GTIN musi być powiązany z numerem seryjnym lub numerem partii.

Identyfikacja serii
Śledzenie numeru seryjnego zapewnione jest przez oznaczenie każdego produktu numerem GTIN i jego numerem seryjnym

Identyfikacja partii produkcyjnej
Oznaczanie każdego produktu numerem GTIN i numerem partii produkcyjnej umożliwia śledzenie partii.

Identyfikacja poziomów pakowania produktów
Numer GTIN musi być przydzielony na każdym z trzech poziomów pakowania produktów: • jednostki detaliczne,
• jednostki handlowe,
• jednostki logistyczne.
Jednostki logistyczne są oznaczone numerem GTIN w przypadku, gdy są traktowane jako jednostka handlowa (osobno wyceniane, zamawiane lub fakturowane w każdym punkcie łańcucha dostaw).

Identyfikacja jednostek logistycznych
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC ang. Serial Shipping Container Code), nazywany tablicą rejestracyjną, odpowiada postanowieniom normy europejskiej (EN 1572). Identyfikuje każdą jednostkę logistyczną (palety, beczki, skrzynie, kontenery) o dowolnej zawartości, która tworzona jest m.in. do transportu. SSCC pozwala na śledzenie jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw. Każda paleta niezależnie od typu (mieszana lub jednorodna) musi posiadać numer SSCC przydzielony przez jej producenta. Nowy numer SSCC musi być nadany przy każdym formowaniu nowej palety (jednostki logistycznej). Korzyści ze stosowania SSCC:
• możliwość indywidualnej identyfikacji jednostek logistycznych
• możliwość śledzenia ruchu towarów
• możliwość powiązania informacji z fizycznym ruchem towarów

Model śledzenia
W większości łańcuchów dostaw śledzenie i namierzane produktów odbywa się za pomocą numerów ich partii produkcyjnych, które przeszły przez takie same ścieżki transportu, składowania i procesy przetworzenia (procesy produkcyjne).

Przyjęcie
Przy każdym przemieszczeniu palety w łańcuchu dostaw, jej numer SSCC jest zapisywany i wiązany z numerem GLN nowej lokalizacji (np. w celu magazynowania lub produkcji).

Produkcja Optymalnie numer SSCC palety i/lub numer GTIN połączony z numerem partii materiałów wykorzystanych w procesie produkcyjnym, są zapisywane i wiązane z numerem GTIN wytworzonego produktu i jego partii produkcyjnej. Pod koniec procesu produkcyjnego z indywidualnych produktów są tworzone standardowe zgrupowania jednostek handlowych. Zostają oznaczone nowym numerem GTIN powiązanym z numerem partii produkcyjnej.

Pakowanie, przechowywanie, wysyłka
Numer GTIN standardowego zgrupowania jednostek handlowych powiązany jest z numerem SSCC palety, na której został umieszczony. Numer SSCC wychodzącej palety łączony jest z numerem GLN miejsca przeznaczenia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że skuteczność systemu Traceability zależy od efektywności przepływu danych. Jeżeli w łańcuchu dostaw, któryś z partnerów nie zdoła zarządzać przepływem danych. Będzie to negatywnie wpływać na całość łańcucha informacji, co może doprowadzić do utraty możliwości śledzenia. Problem ten prawie w ogóle nie istnieje wśród małych firm, których procesy biznesowe są mniej złożone i przechwytywanie danych może odbywać się przy użyciu tradycyjnych środków. W firmach średnich i dużych gdzie ilość procesów, a co za ty idzie informacji rośnie powstaje zapotrzebowanie na funkcjonalne i elastyczne rozwiązania informatyczne. Trzeba przyznać, że przekonanie Polskich przedsiębiorców do oprogramowania wspomagającego zarządzanie rośnie, co prowadzi do stabilizacji rynku niezależnych producentów oprogramowania. Systemy pozwalają na wspomaganie całego procesu logistyki zaopatrzenia. Wspomagają proces począwszy od wykonania prognozy sprzedaży (lub płynności wydań magazynowych), aż po wygenerowanie zamówień do wybranych dostawców. Pozwalają na śledzenie spływu dostaw, oraz na prowadzenie zaopatrzenia na poziomie partii. Budowa systemu wspomagania zaopatrzenia umożliwia spełnienie wymagań norm ISO 900x. Wprowadza pojęcie śledzenia atestów poszczególnych dostaw oraz ocenę ich jakości.

Marcin Uliński
BHMsoft-producent programów komputerowych
www.bhm.com.pl
Źródło: ''