Nowa ustawa, która przeszła do czytania w Sejmie i Senacie ma dostosować polskie regulacje do wymogów stawianych w tej dziedzinie przez Unię Europejską.

Przepisy, które zawiera nowa ustawa nie dopuszczają przenikania do artykułów spożywczych substancji mających z nimi kontakt w ilościach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Substancje te nie mogą również powodować zmian składu żywności oraz wpływać na jej smak, zapach czy wygląd.

Lista substancji, które będą dopuszczone do kontaktu z żywnością będzie zaprezentowana w postaci dwóch rozporządzeń ministra zdrowia. Pierwsze z nich będzie dotyczyć materiałów z tworzyw sztucznych, a drugie pozostałych materiałów. Rozporządzenia będą również określały ograniczenia i metody sprawdzania zgodności materiałów z ustalonymi normami.

Uprawnienia do wydawania pozwoleń na stosowanie substancji nie wyszczególnionych w rozporządzeniach będą należały do głównego inspektora sanitarnego, który będzie prowadził rejestr wydanych pozwoleń. Maksymalny czas ważności pozwolenia nie będzie mógł przekraczać dwóch lat. Będzie ono mogło być cofnięte w sytuacji, gdy np. wniosek zawierał fałszywe dane, warunki pozwolenia zostały naruszone lub Komisja Europejska odmówi umieszczenia substancji w swoim wykazie. Niezbędne będzie dołączenie do wniosku dokumentu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentację substancji. Opiniowaniem dokumentacji, na koszt producenta, będą zajmowały się jednostki naukowe określone w rozporządzeniu.

Oznaczenia materiałów i wyrobów będą musiały znajdować się w widocznych miejscach, być czytelne i trwałe. Dodatkowo niezbędne będzie umieszczenie określenia "do kontaktu z żywnością" lub odpowiedniego symbolu, o czym będzie mówił załącznik do ustawy.

O przyjęciu 22 poprawek wprowadzonych przez Senat zdecyduje ostatecznie Sejm. Ustawa ma wejść w życie po roku od daty ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Źródło: ''