Biuletyn Zamówień Publicznych nr 4 z dnia 10 stycznia 2002 Biuletyn Zamówień Publicznych nr 5 z dnia 11 stycznia 2002

Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych z terenu miasta Konina

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 62-510 Konin, ul. Sulańska , woj. wielkopolskie, tel. 063 2113278, fax 063 2113278, ogłasza przetarg nieograniczony na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych z terenu miasta Konina.(PKWiU: 90.00.2)
Miejsce realizacji: Konin.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - od dnia podpisania umowy do 2002.12.31.
Wadium - 5200 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 32,50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Edyta Szukalska, tel. 063 2113278, w godz. 7:30- 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2002 o godzinie 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2002 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustawienie pojemników oferenta do segregacji, usuwanie i unieszkodliwianie segregowanych odpadów komunalnych w gm. Pakosław (16 miejscowości)
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Zarząd Gminy, 63-920 Pakosław, ul. Kolejowa 2, woj. wielkopolskie, tel. 065 5478332, fax 065 5478446, ogłasza przetarg nieograniczony na ustawienie pojemników oferenta do segregacji, usuwanie i unieszkodliwianie segregowanych odpadów komunalnych, pojemniki szt. 80.(PKWiU: 90.00.2)
Miejsce realizacji: gm. Pakosław (16 miejscowości).
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2002.03.01 - 2005.02.28.
Wadium - 1500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 80%
zakres usług dodatkowych wykonywanych nieodpłatnie - 20%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław Stelmach, e-mail: pakoslaw@milnet.pl, tel. 065 5478332, lok. 9, w godz. 08:00 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.
Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2002 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 5.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.