Bydgoszcz-Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza-zakup opakowań papierowo-foliowych Rzeszów-Zarząd Związku Komunalnego "WISŁOK"-wykonanie i dostawa pojemników oraz worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza,
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,
woj. kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz,
tel. 052 5854000, fax 052 5854076,
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na zakup opakowań papierowo-foliowych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.(PKWiU: 21.25.1)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2002 r..
Wadium - 2000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 70%
ocena techniczna (jakość) - 20%
warunki płatności - 5%
stałość cen - 5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 12 - bud. A (Dział Techniczny) lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Alina Lemańczyk-Dalmer, tel. 052 5854304, lok. 12 - bud. A (techniczny), w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. w kancelarii.

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 12 - bud. A (techniczny).

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- oferent zobowiązany jest przedstawić dokument dopuszczający do obrotu prawnego (wyciąg z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej), wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, kopie bilansu za ostatni rok.

Zarząd Związku Komunalnego "WISŁOK",
35-234 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 18a,
pow. rzeszowski,
tel. 017 8611770; 8611990,
www.wislok.pl, e-mail: zkwislok@intertele.pl,
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na wykonanie i dostawę pojemników oraz worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów. (dopuszcza się składanie ofert częściowych).

Zadanie oznaczone: Część I:
Obejmuje wykonanie i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych..(PKWiU: 25.23.13)
Miejsce realizacji: Pojemniki należy dostarczyć do Gmin: Rzeszów, Czarna, Czudec, Frysztak, Głogów Małopolski, Hyżne, Łańcut Gmina, Niebylec, Sokołów Małopolski, Tyczyn, Wiśniowa..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2002/04/30.
Wadium - 1400 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 80%
warunki gwarancji i serwisu - 20%

Zadanie oznaczone: Część II:
Obejmuje wykonanie i dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych..(PKWiU: 25.22.1)
Miejsce realizacji: Worki należy dostarczyć do Gmin: Czarna, Łańcut Gmina, Niebylec..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2002/04/30.
Wadium - 250 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 302 lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z zkwislok@intertele.pl.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Sławomir Uchman, e-mail: zkwislok@intertele.pl, tel. + 17 8611770, lok. 301, w godz. 9-14.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 302.

Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2002 o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 13.03.2002 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 303.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy w ostatnich 3 latach zrealizowali jako wykonawca główny, co najmniej jedno zamówienie o charakterze i specyfice porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia oraz spełniają wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Źródło: ''