Na Walnym Zgromadzeniu członków Polskiej Izby Druku, które odbyło się 28 kwietnia 2005 r. wybrane zostały nowe władze Izby.

Prezesem Polskiej Izby Druku wybrany został pan Robert Musiał Dyrektor Pionu Drukarń Agory S.A. Do Rady Polskiej Izby Druku wybrano także członków, którymi zostali:

1. TADEUSZ CHĘSY Prezes Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego "Pozkal"
2. OLGA CZYŻEWSKA-TOCHOWICZ V-ce Prezes Zarządu Oddziału Polskapresse Sp.z o.o. w Krakowie
3. EDWARD DRESZER V-ce Prezes Zarządu drukarni Lotos Poligrafia Sp.z o.o.
4. ANDRZEJ KRZEWINA Prezes Zarządu drukarni Interak Sp.z o.o.
5. RYSZARD MAĆKOWIAK Prezes Zarządu Olsztyńskich Zakładów Graficznych Sp.z o.o.
6. TADEUSZ WINKOWSKI Prezes firmy Winkowski Sp.z o.o.
7. Siódmym członkiem Rady PID jest statutowo jej Prezes czyli Robert Musiał

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. JERZY HOPPE Przewodniczący - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
2. EWA MUDRAK Dyrektor Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
3. LESZEK GÓRSKI Prezes Zarządu PHU Technograf S.A.
4. ALICJA NIEDBALSKA V-ce Prezes Zarządu Studia Poligraficznego Fototype
5. MAREK BORODAJKO-ŻBIKOWSKI Z-ca Dyrektora Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MGiP

W Walnym Zgromadzeniu PID reprezentowanych było 70% firm członkowskich. Ustępujący Prezes PID dr.inż. Jerzy Hoppe wygłosił sprawozdanie z działalności Izby w roku 2004 oraz nakreślił najważniejsze kierunki działań podjętych przez Izbę.

W imieniu Komisji Rewizyjnej jej Protokół za rok 2004 przedstawił pan Leszek Górski. Sprawozdanie finansowe oraz plan działalności Izby w roku 2005 przedstawił Dyrektor Biura Izby Ryszard Czekała.
Źródło: ''