Na dzisiejszym posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

Z funkcji członka Rady Nadzorczej (RN) odwołany został p. Leszek Starosta. Ponadto do Rady powołani zostali p. Agnieszka Trzaskalska oraz p. Marcin Majeranowski. Tym samym skład RN liczy obecnie sześć osób.

Agnieszka Trzaskalska

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na kierunku prawo. Od 1999 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na różnych stanowiskach w następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywatyzacji.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako:
• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (od 2007),
• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. (2007-2012),
• Członek Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000 - 2003),
• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKRB FABUD S.A. w Siemianowicach Śląskich (2005-2007).

Marcin Majeranowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów w tym kursu prawa porównawczego w ramach Facultć Internationale de Droit Comparć organizowanych przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.
Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006 -2010 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego, gdzie poza obsługą postępowań sądowych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych w tym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl
Źródło: ''