Dnia 14 stycznia 2003 r. w siedzibie COBRO w Warszawie odbędzie się seminarium na którym omówione zostaną istotne informacje dot. wprowadzonych zmianach do uchwalonej już przez Sejm "ustawy czyszczącej", tj.: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, koryguje i uzupełnia niektóre zapisy: - ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Na seminarium przedstawione zostaną również "Kryteria oceny organizacji odzysku" opracowane przez COBRO w celu utworzenia listy referencyjnej organizacji odzysku.

PROGRAM SEMINARIUM
"OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO" PROBLEMY ZWIĄZANE Z NOWYMI ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYTWORZONE ODPADY OPAKOWANIOWE

Godz. 9.00-10.30
Rejestracja uczestników

Godz. 10.30
Otwarcie Seminarium
• Powitanie uczestników i wystąpienie Dyrektora COBRO prof. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka: Rola COBRO w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Godz. 10.45-11.20
dr inż. Hanna Żakowska, Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO:
System zarządzania odpadami opakowaniowymi
• Wytyczne i wymagania Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
• Obowiązki przedsiębiorców wynikające z krajowych regulacji prawnych
• Pytania, dyskusja

Godz. 11.20-11.55
Maria Tomczak, Główny Specjalista, Departament Polityki Ekologicznej: Obowiązkowy system pozwoleń i decyzji w zakresie: wytwarzania, zbierania, transportu oraz odzysku odpadów opakowaniowych, wynikający z ustawy o odpadach
• Pytania, dyskusja

Godz. 11.55-12.30
Marek Sobiecki, Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska: Nowelizacja ustaw regulujących gospodarkę odpadami opakowaniowymi
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
• Pytania, dyskusja

Godz. 12.30-13.30
Przerwa na lunch

Godz. 13.30-15.30
Warsztaty konsultacyjne • Michał Korkozowicz: Kryteria wyboru wariantu wypełnienia obowiązku recyklingu
• Konrad Nowakowski, specjalista w Zakładzie Ekologii Opakowań COBRO: Ocena zgodności opakowań z Dyrektywą 94/62/EC
• Hanna Żakowska: Kryteria oceny organizacji odzysku
• Sposoby realizacji przez przedsiębiorców obowiązków
• Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników seminarium
• Sposób obliczania opłat recyklingowych oraz produktowych
• Poziomy odzysku i recyklingu
• Problemy związane z kaucją na opakowania substancji niebezpiecznych
• Doświadczenia wybranych organizacji odzysku
• Znakowanie opakowań związane z wymaganiami ochrony środowiska

Godz. 15.30
Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Inne informacje oraz warunki uczestnictwa w seminarium:
dr inż. Hanna Żakowska
tel. (22) 842 20 11 w.18
ekopack@cobro.org.pl
Źródło: ''