Data rozpoczęcia
2010-01-06
Data zakończenia
2010-01-06

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: Jakie opakowania można wprowadzać na rynek, jak prowadzić ewidencję opakowań, jak ewidencjonować odpady opakowaniowe oraz jak minimalizować opłaty związane z odzyskiem i recyklingiem.

Patronat medialny opakowania.com.pl i srodowisko.iso.pl

19.02.2010 w Warszawie

Omówione zostaną również zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku. Szkolenie obejmować będzie również omówienie projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w aspekcie zmian jakie dla przedsiębiorców przewiduje projektowana ustawa.

Metoda pracy: Podczas szkolenia omówione zostaną szczegółowo na przykładach przepisy prawne wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Osoby docelowe: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, inspektorów i specjalistów działów ochrony środowiska, przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty, takie jak akumulatory, baterie, oleje smarowe i opony, a także dla przedsiębiorców wytwarzających opakowania, firm działających w branży przetwórstwa i recyklingu odpadów.


Prowadzący: Paweł Sosnowski - pracownik Ministerstwa Środowiska – Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Opracowuje interpretacje przepisów ustaw z zakresu gospodarki odpadami. Jest autorem prezentacji i referatów wygłoszonych podczas licznych konferencji i seminariów z tego zakresu a także publikacji dotyczących zagadnień związanych z gospodarką odpadami.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

a. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrz wspólnotowej dostawy na rynek produktów (oleje smarowe i opony) i produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych, opłata produktowa, ewidencja, sprawozdawczość,

b. Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrz wspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,

c. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ustalone do roku 2014,

d. Jednostkowe stawki opłat produktowych w latach 2009 – 2010,

e. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzane przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.

2. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

a. Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,

b. Wymagania dla opakowań,

c. Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań,

d. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.

3. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

1. - Rejestr przedsiębiorców,
2. - Zamiany w zakresie dokumentacji (m.in. nowe zasady ich wystawiania) oraz nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu,
3. - Zmiany w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków,
4. - Zmiany w zakresie działania organizacji odzysku oraz w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami,
5. - Nowa-stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (zakres przedmiotowy obowiązujący po wejściu w życie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

4. Panel dyskusyjny – pytania, konsultacje, omawianie przypadków.


www.lexisnexis.pl
Źródło: ''