Firmy, które osiągnęły poziomy odzysku lub recyklingu w wielkości wyższej niż wymagana w danym roku, mogą "nadwyżkę" rozliczyć w następnym roku kalendarzowym – przewiduje tzw. ustawa czyszcząca, która wprowadza istotne poprawki do przepisów o opłatach produktowych, odpadach i opakowaniach.

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości przeniesienia osiągniętej recyklingowej "nadwyżki" na następny rok. Nadwyżkę w następnym roku kalendarzowym mogą wykorzystać także organizacje odzysku. Obowiązkami importera objęto podmioty importujące na potrzeby własne.
Natomiast nie uważa się za importera przedsiębiorcy, który dokonuje eksportu importowanych wcześniej produktów lub produktów w opakowaniach (czyli tzw. reeksportu). Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych nie wlicza się produktów i produktów w opakowaniach, które zostały wyeksportowane przez firmę inną niż ich wytwórca. Ponadto do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu nie wlicza się importu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi w kraju.

Rozszerzono zakres stosowania ustawy "opakowaniowej". Obowiązkami przewidzianymi w tej ustawie objęto – oprócz importerów i producentów – również firmy, które pakują, a później wprowadzają na rynek krajowy produkty wytworzone przez innych. Inna grupa objęta ustawą to firmy, które nie są wytwórcami produktów lub produktów w opakowaniach, ale zleciły ich wytwarzanie i umieściły na nich swoje oznaczenia, a dopiero później wprowadziły je na rynek krajowy. Przepisy obejmują nie tylko jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., które sprzedają produkty tam pakowane, ale również firmy prowadzące więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 tys. mkw. sprzedające produkty pakowane w tych jednostkach (i to bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki). Dotyczy to więc np. sieci sklepów należących do jednej firmy.

Dotychczas wszystkie jednostki handlu detalicznego musiały przyjmować zwracane i przyjmować "na wymianę" opakowania wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdowały się w ich ofercie handlowej. Teraz ustawa "czyszcząca" zobowiązuje producentów i hurtownie (jednostki handlu hurtowego) do odbioru na – własny koszt – opakowań wielokrotnego użytku od jednostek handlu detalicznego, którym sprzedają produkty w tych opakowaniach. Ma to usprawnić system zwrotu opakowań wielokrotnego użytku.

Ustawa czyszcząca zmienia ponadto kilka innych ustaw, m.in. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o opłacie skarbowej itp.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr, 7 poz. 78)

Michał Kosiarski (GAZETA PRAWNA)
Źródło: ''