Odpady opakowaniowe
To odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań, których rodzaje wymienione są w załaczniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Odpady poużytkowe
To odpady powstające z produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Opłata depozytowa
To opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiebiorcę.

Opłata produktowa
To opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w tych opakowaniach, a takze opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz urządzen chlodniczych i klimatyzacyjnych, wymienionych w zalacznikach nr 1-3 do ustawy, z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej.

Odzysk
Wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

Odzysk energii
Termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Recykling
Taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Recykling organiczny
Obróbka tlenowa w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegaj± rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.