PZPTS w końcu podjął decyzję odnośnie stworzenia Grupy Roboczej do spraw torebek foliowych. Do zadań grupy należeć będzie opracowywanie sposobu optymalnej transpozycji dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/720 z dnia 29 kwietnia. Aby zrealizować wszelkie działania związane z dyrektywną, Polska musi wprowadzić odpowiednie przepisy do 27 listopada 2016 roku.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zdecydował się na utworzenie Grupy Roboczej do spraw torebek foliowych

Zgodnie z dyrektywą środki przyjmowane przez państwa członkowskie obejmują jeden z poniższych środków lub oba środki:

a) przyjęcie środków zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do dnia 31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę; lub określenie podobnych celów wyrażonych w wadze. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie;                  

b) przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z tych środków.

W odniesieniu do dyrektywy Polski Zwiazek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opowiada się za wprowadzeniem opłaty na lekkie torby plastikowe w punktach sprzedazy detalicznej oraz wyłączeniem z regulacji bardzo lekkich torebek foliowych o grubości poniżej 15 mikronów (torebek higienicznych do ochrony żywności). Jesteśmy przekonani, że nie ma potrzeby wprowadzania innych środków, zwłaszcza przy braku  wiarygodnych danych na temat obecnego zużycia torebek w Polsce.