W aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej również w temacie ochrony środowiska i opakowań dostosowano polskie prawodawstwo do obowiązujących tam norm.

Nowa ustawa o odpadach opakowaniowych oparta na stosownych dyrektywach została uchwalona dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.01.62.628). Zapisy ustawy o odpadach określają zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Oprócz ustawy o odpadach pojawiły się zupełnie nowe uregulowania prawne związane z odpadami.
Są to:
1) Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638)
2) Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.01.63.639)

W drugim roku obowiązywania ustaw z dnia 11 maja 2001r. zostało do nich wprowadzonych kilka istotnych zmian. Zawarto je w tzw. Ustawie "czyszczącej" z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o odpadachoraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.7.78).
Niektóre zmiany mają zastosowanie od 01 stycznia 2004r. jednakże większość z nich wchodziła w życie z dniem wejścia w życie ustawy, tj. od 07 lutego 2003r. Najważniejsze z nich to:
- przeniesienie na przedsiębiorcę nie będącego wytwórcą produktu lub produktuw opakowaniu obowiązku określonego w ustawie,
- uszczegółowienie definicji importera podlegającego ustawie oraz okoliczności związanychz importem i eksportem,
- skonkretyzowanie sposobu potwierdzania odzysku i recyklingu.

Wchodzimy w nastepne lata obowiązywania przepisów ekologicznych zawartych w wymienionych wyżej tzw. ustawach opakowaniowych. Mimo to wielu przedsiębiorców i tak nie zdaje sobie sprawy i nie wie o ciążących na nich nowych obowiązkach - zwłaszcza finansowych i organizacyjnych.