Zużycie tworzyw sztucznych na głowę ludności w europie Zachodniej wzrastało w ciągu ostatnich 30 lat w tempie 4,4% na rok, czyli ponad dwa razy szybciej niż produkt narodowy brutto (1,8%). Na całym świecie zużycie wzrastało średnio 2,2 razy szybciej niż następował rozwój gospodarczy w państwach uprzemysłowionych, mniej więcej trzy razy szybciej w krajach "wschodzących rynków" i zwykle trzy do czterech razy szybciej w krajach rozwijających się.

Prognoza do roku 2010 przewiduje wzrost średniego światowego zużycia tworzyw sztucznych na głowę ludności z 31 kg w roku 2004 do 37 kg w roku 2010. Największy wzrost procentowy ma nastąpić w Europie Wschodniej (średnio 7% na rok do 24 kg w roku 2010), następnie w Azji Południowowschodniej (6%, do 25 kg) i Ameryce Łacińskiej (4%, do 28 kg). Startując ze znacznie wyższego poziomu w krajach rozwiniętych tempo wzrostu będzie niższe (pomiędzy 3 a 3,5%). Zużycie na głowę ludności w Ameryce Północnej ma osiągnąć w roku 2010 poziom 133 kg (w 2003 roku 104 kg), w Europie 125,5 kg (99 kg), w Japonii 105 kg (85 kg).

Przewiduje się zatem że średnioroczne tempo światowego wzrostu zużycia tworzyw sztucznych do roku 2010 wyniesie 5,1%. Zgodnie z powyższym światowy popyt na tworzywa ma wzrosnąć do 250 milionów na ton rocznie. Do tego czasu rynki azjatyckie, ze względu na swoje ponadprzeciętne roczne tempo wzrostu (6,5%), odpowiedzialne będzie za 41,5% światowego zużycia, natomiast udział Ameryki Północnej i Europy, przy ich tempie wzrostu poniżej średniej światowej (odpowiednio 4,5 i 4%), stanowić będzie tylko jedną czwartą (dla każdego kontynentu). Obecne inwestycje w przemyśle tworzyw sztucznych już odzwierciedlają te prognozy.

Dla polietylenu przewiduje się wzrost w tempie 5%, a dla polipropylenu 6%. Produkcja polistyrenu ma wzrastać o 4,4%, a PCW o 4,2% na rok. Wśród tworzyw konstrukcyjnych wzrost zużycia kopolimerów styrenu osiągnie przez następne osiem lat tempo 6% na rok, wzrost zużycia poliamidów 6,5%, poliwęglanów 8%, a PET 10%. Według prognozy, zużycie poliuretanów zwiększać się będzie o 5,5% na rok.
Źródło: ''