Połowę zużywanych w Europie tworzyw sztucznych stanowią poliolefiny, a ich prognozowany wzrost do 2010 r. będzie zbliżony do średniej europejskiej wartości wzrostu zużycia wszystkich tworzyw (wynoszącej 3,5 %). Następne co do wielkości segmenty w strukturze zużycia stanowią tworzywa termoutwardzalne (wraz z poliuretanami, które stanowią w tej grupie 40%), z wielkością udziału 17% oraz polichlorek winylu (udział 14%).

Tworzywa techniczne w dalszym ciągu stanowią mały segment (udział 4,l %), ale ich wzrost prognozowany do 2010 r. ma wynieść 4,1% rocznie, a więc powyżej średniej. Podobnie będzie z tworzywami, takimi jak polipropylen czy polistyren – dla obu tych rodzajów tworzyw wzrost wyniesie 3,6 %/r. W przypadku PET wzrost będzie największy i wyniesie 5,6%, jednak wartość ta uwzględnia jedynie poli(tereftalan etylenu) wykorzystywany do produkcji opakowań. Wśród tworzyw, które będą rozwijały się nieco słabiej (poniżej średniej), najniższe wartości wzrostu - 2,5 % -prognozowane są dla polimetakrylanu metylu i dla poli(chlorku winylu).


Prognozy zużycia tworzyw sztucznych w Europie do roku 2010 z podziałem na poszczególne tworzywa (termoplasty tworzywa termoutwardzalne - bez klejów, powłok, dyspersji oraz włókien)

Źródło: PlasticsEurope, Rynek Tworzyw
Źródło: ''