Projekt jest częścią programu Baltik 21 zainicjowanego przez premierów państw bałtyckich na spotkaniu w szwedzkim mieście Visby w maju 1996 roku – stanowi rozwinięcie Agendy 21, to jest programu na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, przyjętego podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w Brazylii w 1992 roku, znanej jako "Szczyt Ziemi".

Z inicjatywy ministrów krajów wiodących (Szwecja i Federacja Rosyjska) w obszarze przemysłu w programie Bałtyk 21 zorganizowana została w Warszawie w lutym 1999 roku narada na temat współpracy jednostek badwczo-rozwojowych państw Regionu Morza Bałtyckiego w ramach programu Bałtyk 21. Gospodarzem narady było Ministerstwo Gospodarki. Według doniesienia Ministerstwa Gospodarki ze stycznia 2001 roku Rząd Szwedzki przeznaczył określone fundusze na powołanie do życia wirtualnej przemysłowej sieci badawczej dla zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego (VIBRANET). Realizacji tej sieci podjął się Szwedzki Instytut Ochrony Środowiska.
Zakres planowanej współpracy międzynarodowej krajów bałtyckich, obejmujący:
» racjonalne użytkowanie zasobów (surowców, energii i wody)
» zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do ziemi, wody i powietrza
» redukcji ilości powstawania odpadów i ich gospodarczego wykorzystania (czystsze technologie, itp.)
rozszerzony został o następujące obszary:
» transfer wiedzy, technologii, w tym technologii związanych ze środowiskiem, między poszczególnymi krajami
» przystosowanie do standardów UE (analiza potrzebnych środków w kraju)
» wyroby przyjazne dla środowiska
» systemy zarządzania środowiskiem (szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach)
» oznakowanie ekologiczne (eco-lebelling)
» informacje związane ze środowiskiem w zakładzie
» opracowanie instrumentów efektywności ekologicznej
Wymieniony wyżej zakres współpracy międzynarodowej krajów bałtyckich obejmuje problematykę, będącą między innymi przedmiotem prac Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO oraz Szwedzkiego Instytutu Opakowań i Logistyki PACKFORSK, z jej ukierunkowaniem na potrzeby firm – członków Krajowej Izby Opakowań.
Obie jednostki oraz Krajowa Izba Opakowań widzą możliwość podjęcia współpracy w Programie Bałtyk 21, szczególnie w zakresie wdrażania w Polsce i Szwecji wymagań dotyczących opakowań i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywami UE Nr 94/62 i 90/128 w ramach Projektu "Baltic-Pack".
Instytut PACKFORSK przedłożył propozycję realizacji wspólnego 1,5 rocznego projektu, którego celem byłoby utworzenie przy współpracy COBRO i PACKFORSK ugrupowania przedsiębiorstw polskich i szwedzkich zainteresowanych rozwojem współpracy w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących opakowań i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia.
Projekt, po stronie szwedzkiej, finansowany będzie w 50% przez rząd szwedzki i w 50% przez przemysł szwedzki. Po stronie polskiej, do czasu uzyskania stosownych decyzji co do dodatkowej dotacji ze strony rządu, na budżet Projektu złożą się: dotacja strony szwedzkiej oraz środki firm przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów ich udziału w Projekcie.
Projekt obejmować będzie 3 fazy.
W pierwszej fazie przewiduje się organizację seminariów dla przedstawicieli przemysłu w Polsce i w Szwecji, podczas których przekazana zostanie wiedza i doświadczenie odnośnie wdrażania w praktyce wymagań wymienionych wyżej Dyrektyw UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych, w tym rodzajów i limitów migracji specyficznej monomerów i substancji wyjściowych stosowanych w wytwarzaniu polimerów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Koszty udziału w seminariach zakłady pokrywać będą we własnym zakresie.
W drugiej fazie Projektu przewiduje się opracowanie Przewodnika (między innymi w języku polskim), ułatwiającego wprowadzenie w życie przepisów unijnych dotyczących opakowań i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia bazując na europejskich standardach w zakresie systemu jakości i kontroli w przemyśle.
Trzecia faza – to wykorzystanie zdobytej w dwu poprzednich fazach wiedzy i doświadczenia przy wdrażaniu w praktyce ustawodawstwa UE w Polsce i Szwecji. Zgodnie z założeniami Projektu korzyścią dla przemysłu polskiego z realizacji Projektu będzie uzyskanie dostępu do szwedzkiego know-how oraz pomocy w formie doradztwa przy wdrażaniu przepisów UE, jak również możliwość nawiązania szerokich kontaktów i rozwoju współpracy naukowo-technicznej i handlowej z firmami szwedzkimi, a w dalszej perspektywie przedstawicielami przemysłu innych krajów bałtyckich.
Zakłada się, że utworzona w ramach Projektu polsko-szwedzka grupa przemysłowa, działać będzie samodzielnie po zakończeniu Projektu.
Dodatkową korzyścią dla uczestników Projektu "Baltic-Pack" będzie rozpoznanie możliwości produkcyjnych i technologicznych podobnych firm w Szwecji oraz potrzeb rynku szwedzkiego. Inicjatorzy Projektu przewidują, iż udział w nim zaowocuje nawiązaniem współpracy pomiędzy polskimi i szwedzkimi przedsiębiorstwami w branży opakowań. "Baltic-Pack" ukierunkowany jest na przedsiębiorstwa zrzeszone w Krajowej Izbie Opakowań, co oznacza iż firmy te mogą liczyć na finansowe wsparcie ich udziału w tym Projekcie.
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa seminaria:
(terminy seminariów są w trakcie ustaleń)
» w Warszawie dla przemysłu polskiego z udziałem reprezentantów ze Szwecji i władz polskich
» w Sztokholmie dla przemysłu szwedzkiego z udziałem reprezentantów z Polski i władz szwedzkich
KRAJOWA IZBA OPAKOWAŃ
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
(0-22) 842 20 11