„Wspomaganie edukacyjno-informacyjne procesu dostosowywania małych i średnich przedsiębiorstw branży opakowań do wymagań związanych z integracją Polski z Unią Europejską” - wspólny projekt KRAJOWEJ IZBY OPAKOWAŃ, URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ i FUNDACJI "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY"

Projekt został opracowany i będzie realizowany dzięki częściowemu wsparciu finansowemu środkami pomocy zagranicznej dla Polski opartej na Memorandum of Understanding zawartym 21 sierpnia 1997 r. pomiędzy Rządem RP (Komitet Integracji Europejskiej) i Komisję Europejską w sprawie wykorzystania i zarządzania funduszami złotowymi Komisji Europejskiej – counterpart funds, administrowanymi przez Fundację „Fundusz Współpracy” w ramach konkursu „Małe Granty 2002”.

Cele i zadania projektu

Celem głównym projektu jest zapoznanie projektantów oraz producentów materiałów opakowaniowych i opakowań z wymaganiami stawianymi opakowaniom przez stosowne organa Unii Europejskiej.
W wyniku realizacji tego projektu, projektanci i producenci opakowań zostaną poinformowani o warunkach, jakie musza spełniać produkowane przez nich i wprowadzane do obrotu opakowania, aby zawarte w nich produkty mogły bez przeszkód znaleźć się na wspólnym rynku krajów Unii Europejskiej..
Chodzi o to, aby zarówno projektanci jak i producenci opakowań, mogli w maksymalnym zakresie, w oparciu o uzyskaną wiedzę i informacje w trakcie realizacji projektu, wykorzystać okres przed akcesyjny do dostosowania się do wymagań Komisji Europejskiej w części dotyczącej opakowań, a w szczególności do tych, które mają na celu ochronę konsumenta i jego zdrowia, a także ochronę środowiska.
W ramach projektu, jego uczestnicy zapoznani zatem zostaną ze stosownymi uregulowaniami prawnymi, obowiązującymi w Unii Europejskiej (dyrektywy) oraz ze stanem harmonizacji polskiego prawa z normami europejskimi. Ponadto poinformowani zostaną o obowiązującym w krajach UE systemie oceny zgodności wyrobów z obowiązującymi wymaganiami i stanem prac dostosowawczych w Polsce do obowiązującego w UE systemu.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, a zwłaszcza te ostatnie winny także poznać wymogi stawiane przez partnerów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki elektronicznej (e – gospodarka).
Uczestnicy Projektu zapoznani także zostaną z możliwościami, jakie stwarza 6. Ramowy Program Badań Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, Unii Europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnego małych i średnich firm.

Formy realizacji Projektu

Osiągnięciu ww. celu(ów) omawianego Projektu służyć będzie cykl seminariów i sesji szkoleniowo-informacyjnych.
W ramach Projektu zorganizowane zostaną dwa seminaria oraz trzy sesje szkoleniowo – informacyjne.
Pierwsze, inaugurujące projekt, seminarium zostanie zorganizowane w dniu 11 września 2002 r. w ramach Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD i poświęcone będzie „Organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym i technicznym aspektom produkcji, wprowadzania do obrotu, wykorzystania oraz recyklingu opakowań, w kontekście integracji Polski z Unią Europejską”.
W miesiącach: październik – listopad, zorganizowane zostaną trzy sesje szkoleniowo-informacyjne, poświęcone następującej problematyce:

I Sesja
Obowiązki producentów opakowań do żywności w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych.

II Sesja
Opakowania a środowisko

III Sesja
Proces harmonizacji polskiego prawa z wymaganiami UE.

Podsumowaniu rezultatów projektu oraz określeniu na tym tle dalszych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia stosownego postępu w procesie dostosowywania się do standardów i wymagań Unii Europejskiej w obszarze produkcji i użytkowania opakowań, poświęcone będzie oddzielne seminarium.

Więcej informacji na temat projektu...
Źródło: ''