W Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie odbyły się już dwie edycje Seminarium GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W KONTEKŚCIE WYTYCZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ. Ich tematyka dotyczyła m.in. odpowiedzialności przedsiębiorców w świetle nowych krajowych regulacji prawnych wchodzących w życie od 1 stycznia 2002r.

Owocem towarzyszących pierwszej edycji warsztatów konsultacyjnych, w których wzięło udział 70 przedstawicieli użytkowników i producentów opakowań, było zebranie konkretnych wątpliwości związanych z interpretacją niektórych zapisów ustawowych. Lista zagadnień wymagających wyjaśnień, uszczegółowień i jednoznacznej interpretacji została sporządzona i przekazana w formie pisemnej do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.

Jedną z ważniejszych kwestii budzących wątpliwości przedsiębiorców jest sprawa zastosowanego podziału opakowań wg PKWIU, zawartego w Załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, Poz. 639).
Niektóre rodzaje opakowań lub elementy opakowań (np. wyposażenie w postaci wkładek, owinięć itd.) z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, aluminium i stalowe nie mają swojego odnośnika w PKWiU lub odnośniki nie zostały uwzględnione w załączniku.
Podczas drugiej edycji seminarium, 10 grudnia 2001r., dr Marek Sobiecki, Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, w odpowiedzi na przekazane postulaty, poinformował, iż symbolika PKWiU ma zostać usunięta z ustawy odpowiednim dokumentem korygującym.

Pozostałe zagadnienia budzące wątpliwości przedsiębiorców są opracowywane przez Ministerstwo Środowiska. O aktualnym postępie prac będziemy Państwa informować.

Kolejna edycja seminarium odbędzie się 14 stycznia 2002 w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.
Źródło: ''