Detaliści i producenci planują zatrzymać proces wylesiania i wyeliminować z użycia czynniki chłodnicze niszczące środowisko naturalne

Przedstawiciele branży towarów konsumpcyjnych zapowiadają inicjatywy w zakresie ochrony klimatu.

Podczas pierwszego dnia Szczytu Klimatycznego w Cancun, Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych (Consumer Goods Forum) zaproponowało dwie kluczowe inicjatywy przeciwdziałające zmianom klimatycznym: działania mające na celu zatrzymanie procesu wylesiania oraz wyeliminowanie z użycia gazów chłodniczych istotnie przyspieszających globalne ocieplenie.

Forum utworzone w 2009 roku to organizacja skupiająca kierownictwo najwyższego szczebla z 400 globalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą detaliczną towarów konsumpcyjnych, o łącznych przychodach przekraczających 2,8 biliona USD (2,1 biliona EUR). Planowane inicjatywy zostały zaprezentowane przez zarząd Forum złożony z 50 dyrektorów generalnych, któremu wspólnie przewodniczą Muhtar Kent z firmy The Coca-Cola Company i Lars Olofsson z firmy Carrefour.

„W imieniu współprzewodniczącego Larsa Olofssona oraz Zarządu Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych chcę zapewnić o naszym wsparciu dla tego trudnego, lecz niezwykle istotnego zadania, polegającego na opracowaniu rozwiązań obniżających poziom emisji tlenków węgla na świecie” — powiedział Muhtar Kent. „Inicjatywy przedstawione dziś przez naszą branżę stanowią doskonały przykład zdecydowanych i pozytywnych działań, niezbędnych do rozpoczęcia walki ze zmianami klimatycznymi”.

Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych zobowiązało się do wykorzystania wspólnych zasobów w celu obniżenia poziomu wylesiania netto do zera do roku 2020.

Wylesianie to jedna z najważniejszych przyczyn zmian klimatycznych, odpowiadająca obecnie za zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze o 17%. Branża towarów konsumpcyjnych coraz częściej stosuje soję, olej palmowy, wołowinę, papier i tekturę, co stanowi ekonomiczną zachętę do wycinania lasów.
Sir Terry Leahy z firmy Tesco oraz Paul Polman z koncernu Unilever, odpowiedzialni za program Forum w zakresie ochrony środowiska naturalnego, stwierdzili: „Jesteśmy przekonani, że nasza branża jest wystarczająco odpowiedzialna, aby nabywać te surowce w sposób zachęcający producentów do zaprzestania ekspansji na tereny zalesione. Naszym celem jest opracowanie konkretnych planów rozwiązania różnych problemów z zaopatrzeniem w takie surowce, jak soja, olej palmowy, wołowina, papier i tektura, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego”.

Obaj dyrektorzy byli przekonani, że działania te nie przełożą się na dodatkowe koszty ponoszone przez konsumentów. Podkreślili, że gdyby rośliny były uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska, plony byłyby wyższe, a koszty niższe, co przyniosłoby korzyść zarówno rolnikom, jak i konsumentom.

Jason Clay, wiceprezes ds. rynków w fundacji World Wildlife Fund (WWF), powiedział: „Cieszymy się z tej inicjatywy. Skala, obecność w różnych częściach świata oraz moc nabywcza firm stowarzyszonych w ramach Forum pozwoli przekształcić rynki tych surowców oraz położyć kres karczowaniu lasów tropikalnych w takich krajach, jak Brazylia i Indonezja. Fundacja WWF z chęcią nawiąże współpracę ze wszystkimi przedstawicielami Forum CGF i pomoże im realizować wyznaczone cele”.

Jeśli chodzi o czynniki chłodnicze, Forum zobowiązało się rozpocząć wycofywanie czynników hydrofluorowęglowych (HFC) do roku 2015 i zastępować je czynnikami pozbawionymi tych substancji.
Urządzenia chłodnicze odgrywają istotną rolę w branży towarów konsumpcyjnych i sprzedaży detalicznej, gdyż umożliwiają dostarczenie konsumentom wysokiej jakości produktów. Są one jednak istotnym i coraz większym źródłem gazów cieplarnianych. Związki HFC to gazy cieplarniane, których niszczący wpływ na atmosferę jest wiele tysięcy razy większy niż wpływ dwutlenku węgla. Obecnie czynniki te mają relatywnie niewielki wpływ na globalne ocieplenie, jednak do 2050 roku przewiduje się, że emisja związków HFC będzie stanowiła 9-19% przewidywanej emisji gazów cieplarnianych.

Niektórzy przedstawiciele Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych już teraz dysponują przemyślanymi, gotowymi planami zaprzestania zakupu związków HFC. Pozostałe przedsiębiorstwa podejmują działania w kierunku wyeliminowania czynników chłodniczych opartych na związkach HFC do roku 2015 i zastąpienia ich naturalnymi czynnikami chłodniczymi, wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy krajowe.
Muhtar Kent z firmy The Coca-Cola Company i Lars Olofsson z firmy Carrefour zauważyli: „Po raz pierwszy w historii cała branża zjednoczyła się i dostrzegła potrzebę szybszego przejścia na czynniki chłodnicze przyjazne dla środowiska. Obecnie nasza branża dysponuje technologiami znacznie obniżającymi bezpośrednią i pośrednią emisję gazów przez używane urządzenia. Inicjatywa Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych pokazuje nasze zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu”.

Amy Larkin, dyrektor ds. rozwiązań w organizacji Greenpeace, z zadowoleniem przyjęła informację o inicjatywie, mówiąc: „Zobowiązanie Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych do wyeliminowania szkodliwych gazów cieplarnianych pokazuje, jakie możliwości daje dużym przedsiębiorstwom współpraca na rzecz globalnej ochrony środowiska. Nadszedł czas, aby do działań tych przedsiębiorstw dołączyły rządy krajów i organizacje międzynarodowe, które zabronią stosowania związków HFC i zagwarantują tanie i proste przejście na alternatywne związki, przyjazne dla środowiska”.Na czele forum przedsiębiorstw, które podjęło inicjatywy w zakresie przerwania wylesiania i eliminacji czynników chłodniczych stoją firmy Unilever i Tesco. Pozostali członkowie forum to firmy Ahold, Barilla, Carrefour, Coca-Cola, Delhaize, General Mills, Henkel, Johnson & Johnson, Kellogg, Kraft, Kroger, L’Oréal, Metro, Nestlé, Pepsi Co, Procter & Gamble, Sara Lee, S.C. Johnson, Sobeys, Tesco, Unilever i Walmart.

Obie inicjatywy skupiają się na kluczowych aspektach sektora towarów konsumpcyjnych, a największą uwagę poświęca się opracowywaniu skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony klimatu. Forum będzie dążyło do osiągnięcia wyznaczonych celów, łącząc inicjatywy poszczególnych przedsiębiorstw ze współpracą z innymi partnerami i organizacjami pozarządowymi.

Podczas konferencji Protokołu Montrealskiego w Bangkoku, która odbyła się w zeszłym miesiącu, rząd Stanów Zjednoczonych określił ograniczenie poziomu emisji związków HFC jako priorytetowe działanie ekologiczne w ramach Protokołu Montrealskiego i uzyskał poparcie 91 krajów.
Pełną treść oświadczenia Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych oraz założenia inicjatyw można znaleźć na stronie http://www.mycgforum.com/_files/Board_resolutions_on_Deforestation_and_Refrige ration.pdf

Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych
Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych (Consumer Goods Forum – CGF) to globalne, parytetowe stowarzyszenie branżowe, zarządzane przez swoich członków. W skład Forum wchodzą dyrektorzy i kadra kierownicza wyższego szczebla z ponad 400 przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, produkcją, świadczeniem usług i innymi formami działalności w 70 krajach. Forum odzwierciedla różnorodność branży pod względem lokalizacji, wielkości, kategorii i formatu produktów. Łączna wartość sprzedaży wszystkich członków Forum wynosi 2,1 biliona EUR.
Forum zostało utworzone w czerwcu 2009 roku w wyniku połączenia Forum Branży Żywnościowej (Food Business Forum – CIES), Globalnej Inicjatywy Handlowej (Global Commerce Initiative – GCI) oraz Globalnego Forum Dyrektorów (Global CEO Forum). Na czele Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych stoi zarząd złożony z dyrektorów i prezesów pracujących w 50 firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą detaliczną.
Forum stanowi wyjątkową, globalną platformę do wymiany wiedzy i opracowywania inicjatyw w pięciu strategicznych obszarach – nowych trendów, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i zdrowia, doskonałości operacyjnej oraz udostępniania wiedzy i rozwoju osobistego. Obszary te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnej branży towarów konsumpcyjnych.
Wizja Forum to: „Lepsze życie dzięki skuteczniejszym przedsiębiorstwom”. W celu realizacji tej wizji członkowie upoważnili Forum do opracowywania wspólnych stanowisk w zakresie kluczowych zagadnień strategicznych i operacyjnych, wpływających na branżę towarów konsumpcyjnych, przy czym dużo uwagi poświęca się usprawnieniu procesów w środowisku pozbawionym konkurencji. Sukces Forum wynika z aktywnego uczestnictwa największych przedsiębiorstw z branży, które wspólnie opracowują i wdrażają sprawdzone procedury w ramach łańcucha wartości.
Forum CGF obsługuje członków na całym świecie. Siedziba Forum mieści się w Paryżu, a biura regionalne w Waszyngtonie i Tokio. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Forum: www.theconsumergoodsforum.com.
Źródło: ''