Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 6 z dnia 14.01.2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97,
woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski,
tel. 052 3545500, fax 052 3574667,
e-mail: ewsemp@wp.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opakowań i testów do sterylizacji (dopuszcza się składanie ofert częściowych).

Zadanie oznaczone: Zadanie 1:
opakowania sterylizacyjne.(PKWiU: 21.12.5)
Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy - Inowrocław.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy.
Wadium - 3500 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 65%
ocena techniczna (jakość) - 25%
warunki płatności - 10%

Zadanie oznaczone: Zadanie 2:
testy do sterylizacji.(PKWiU: 33.20.6)
Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy - Inowrocław.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy.
Wadium - 900 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 65%
ocena techniczna (jakość) - 25%
warunki płatności - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Ewa Sempowicz, e-mail: ewsemp@wp.pl, tel. 052 3545587, lok. 5, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat z-cy dyr. ds. techn.-adm.

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2002 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi 06.02.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Źródło: ''