Przetarg nieograniczony na dostawę nalepek na skrzynki pocztowe, teczek do znaczków, opakowań kartonowych do usługi EMS-POCZTEX i segregatorów. (dopuszcza się składanie ofert częściowych)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 10 z dnia 21.01.2002
POZYCJA 2697

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

ppup "Poczta Polska" Centrum Handlu i Poligrafii,
00-942 Warszawa,
ul. Grochowska 23/31 ,
pow. warszawski,
tel. 022 879-72-25,
e-mail: DOIP.CIP@poczta-polska.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nalepek na skrzynki pocztowe, teczek do znaczków, opakowań kartonowych do usługi EMS-POCZTEX i segregatorów. (dopuszcza się składanie ofert częściowych).

Zadanie oznaczone: nalepki na skrzynki pocztowe:

nalepki na skrzynki pocztowe
nalepki wykonane z folii przezroczystej,
nalepki wykonane z białej folii..(PKWiU: 22.22.2)
Miejsce realizacji: magazyn Centrum Handlu i Poligrafii , ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa
. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - dostawa jednorazowa w terminie 20-30 kwietnia 2002r..
Wadium - 3.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Zadanie oznaczone: teczki do znaczki:

teczki do znaczków
(mała) o wymiarach 240 x 315 x 30 mm - 5.800 sztuk,
(duża) o wymiarach 350 x 400 x 30 mm - 2.150 sztuk.
(PKWiU: 22.22.2)
Miejsce realizacji: wskazani w rozdzielniku Odbiorcy
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - kwiecień-grudzień 2002r.
Wadium - 6.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 85%
ocena techniczna (jakość) - 15%

Zadanie oznaczone: opakowania kartonowe do usługi EMS POCZTEX:

opakowania kartonowe do usługi EMS POCZTEX
40.665 sztuk FULL PACK 1 o wymiarach zewnętrznych szerokość 325 mm
głębokość 250 mm
wysokość 250 mm
37.665 sztuk FULL PACK 2 o wymiarach zewnętrznych szerokość 500 mm
głębokość 325 mm
wysokość 220 mm
PKWiU: 21.21.1)
Miejsce realizacji: magazyn Centrum Handlu i Poligrafii, ul. Krasińskiego 5, 50-954 Wrocław
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - kwiecień-grudzień 2002r.
Wadium - 12.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Zadanie oznaczone: segregatory:

- format po obcięciu 225 x 410 mm 45.000 sztuk
- format po obcięciu 225 x 415 mm 75.488 sztuk
- format po obcięciu 225 x 425 mm 13.000 sztuk
- format po obcięciu 315 x 570 mm 1.200 sztuk
(PKWiU: 21.21.1)
Miejsce realizacji: magazyn Centrum Handlu i Poligrafii, ul. Krasińskiego 5, 50-954 Wrocław
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - kwiecień-listopad 2002r..
Wadium - 15.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: pokój 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Monika Marszycka,
e-mail: dwp.chip@poczta-polska.pl,
tel. 022 612-20-53,
w godz. 8:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. pokój 9 sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2002 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi 04.03.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala 320.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Oferent przystępujący do przetargu powinien wykazać, że jest firmą o ugruntowanej pozycji w produkcji nalepek, teczek do znaczków, opakowań kartonowych lub segregatorów, dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi i technicznymi oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania przedmiotu zamówienia.
Źródło: ''