Urząd Gminy Warszawa Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki opakowań szklanych (PKWiU: 28.21.1) o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Miejsce realizacji: teren gminy Warszawa Ursynów. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) - 2002.06.15
Wadium - 7000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 70% funkcjonalność - 10% warunki gwarancji i serwisu - 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 4 - ul. Lanciego 12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Aleksandra Łukasiewicz,
e-mail: luka@ursynow.waw.pl
tel. 022 6492680 w. 259,
lok. 4 - ul. Lanciego 12, w godz. 8:30 - 15:30.

Oferty należy składać w pok. 4 - ul. Lanciego 12. Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2002 o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 12.02.2002 o godzinie 11:00 w pok. 4 - ul. Lanciego 12. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.