Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Firma Abrys Sp. z o.o. z Poznania zorganizują podczas Targów TAROPAK 2002 otwarte forum "OPAKOWANIA A EKOLOGIA" - - współpraca przemysłu z samorządami. Na Seminarium zapraszmy 10 września 2002 r., godz. 11.00 – 15.00 na terenie MTP, sala konferencyjna pawilonu 28B

Zapewne większość z nas odczuła mniej lub bardziej boleśnie rewolucyjne zmiany w polskim prawodawstwie dotyczące wdrażania nowych przepisów ochrony środowiska począwszy od roku 2001. Efektem owego procesu legislacyjnego jest pakiet nowych ustaw wprowadzających do polskiego prawa przepisy europejskie. Wynikiem czego jest m.in. nałożenie na podmioty gospodarcze oraz placówki handlowe obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Także samorządy na początku 2002 roku otrzymały nowe zadanie: przygotowanie programów gospodarki odpadami, uwzględniających m.in. opakowania. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów - dotychczas dobrowolne - stało się ustawowym obowiązkiem gmin.
Problematyczna wydaje się wciąż finansowa strona organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Z tego właśnie powodu organizatorzy seminarium chcą zaprezentować przykładowe rozwiązania partnerskiej współpracy samorządów z przedsiębiorstwami odbierającymi i pozyskującymi odpady oraz organizacjami odzysku.
Celem seminarium będzie wskazanie potencjalnych korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych wynikających z tego partnerstwa oraz dywagacja i próba odpowiedzi na pytanie czy recykling odpadów to moda, czy raczej racjonalna konieczność?
Organizatorzy ze strony przemysłu spodziewają się udziału:
organizacji odzysku, firm zajmujących się przetwórstwem odpadów oraz producentów opakowań reprezentujących swoje produkty w czasie targów TAROPAK. Strona samorządowa prezentowana będzie przez urzędy gminne, miejskie i powiatowe, celowe związki gmin, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, eksploratorów obiektów gospodarki odpadami oraz urzędy marszałkowskie.
Tematyka seminarium:
10.00-10.20
Wprowadzenie - Recykling odpadów – moda czy konieczność dla samorządów? - dr Włodzimierz Urbaniak, Wydział Chemii UAM Poznań

10.20-10.50
Ekonomiczne efekty systemu zbiórki odpadów. Propozycja międzygminnego systemu: Czempiń – Kościan, Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań

10.50-11.20
Partnerstwo organizacji odzysku z samorządami. Przykładowe rozwiązania współpracy organizacji odzysku z samorządami – Organizacja Odzysku Rekopol S.A.

11.20-11.40 - Przerwa

11.40-12.00
Pieniądze z recyklingu – oferta przemysłu dla samorządów - dr Włodzimierz Urbaniak, Wydział Chemii UAM Poznań

12.00-12.20
Przeróbka opakowań z tworzyw sztucznych - prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Akademia Ekonomicznam, Katedra Towaroznawstwa Art. Przemysłowych Poznań

12.20-12.40
Przeróbka puszek aluminiowych - Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji Recal

12.40-13.10
Perspektywy rozwoju zbiórki i przerobu makulatury w Polsce - Zbigniew Fornalski, Stowarzyszenie Papierników Polskich

13.10-13.30
Recykling szkła - Tomasz Chruszczow, Forum Opakowań Szklanych

13.30-14.00
Recykling odpadów - moda czy konieczność? Dyskusja - dr Włodzimierz Urbaniak, Wydział Chemii UAM Poznań

Seminarium prowadzić będzie dr Włodzimierz Urbaniak z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, wieloletni praktyk w dziedzinie zagospodarowania odpadami, pomysłodawca i konsultant wielu projektów oraz współpracownik miesięczników "Przegląd Komunalny" i "Recykling".
Wszystkich przedsiębiorców – użytkowników opakowań, przedstawicieli ich organizacji, reprezentantów organizacji odzyskowych, administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego zapraszamy do udziału w nieodpłatnym seminarium "Opakowania a Ekologia".
Kontakt i dodatkwe informacje na stronie organizatora:
www.abrys.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Pisanie o recyklingu - moda czy rzeczywista potrzeba

    Jeśli już tak tytułujecie aktualność to dajcie choćby głupią informację a nie informujcie mnie gdzie mam jej szukać.