Od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on pierwszą funkcjonalność Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Rejestr - BDO już dostępny!

Czym jest Rejestr?

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom. 

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczne uzyskiwanie zezwoleń na transport odpadów. 

 

Przejdź do Rejestru - BDO

 

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu .doc. 

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach [1], zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. 

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli:

  • rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz
  • rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy. 

 

Ważne informacje:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [2] podmioty będące:

  • wprowadzającym sprzęt,
  • autoryzowanym przedstawicielem,
  • zbierającym zużyty sprzęt,
  • prowadzącym zakład przetwarzania,
  • prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
  • prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  • organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

są obowiązane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3]. Oznacza to, że podmioty te będą musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. [4]. 

Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność [5] od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., są zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporządzonego w formie pisemnej. 

 

Przypisy:

[1] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
[2] art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422); 
[3] ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688); 
[4] do 31 grudnia 2017 r. obowiązywał podział na 10 grup sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym); 
[5] czyli nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ.

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska