Przedstawiono rentowność przemysłu chemicznego, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w Polsce do roku 2006.

Przemysł chemiczny osiągał w latach 2004–05 w Polsce dobre wyniki finansowe. Ich kondycję finansową charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

- w omawianym okresie przedsiębiorcy przemysłu chemicznego wypracowali dodatni wynik finansowy netto w łącznej kwocie 6,2 mld zł. Nigdy w minionych latach nie osiągano tak wysokich zysków. Porównanie dwuletniego okresu 2002–03 z latami 2004–05 wskazuje na ponad 2,2-krotny wzrost wyniku finansowego netto,

- korzystne wyniki finansowe osiągnęli również producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Wypracowany przez nich wynik finansowy netto w latach 2004–05 wynosił prawie 3 mld zł i był dwukrotnie wyższy niż w latach 2002–03,

- zaobserwowano zwiększenie wskaźników rentowności netto we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Niektóre z nich wykazywały w 2005 r. bardzo wysoką rentowność, np. w przemyśle farmaceutycznym wskaźnik ten wynosił ponad 10%, podczas gdy producenci wyrobów z gumy osiągnęli rentowność 6,4%,

- podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe, osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogół badanych przedsiębiorstw, ale w 2005 r. zaobserwowano mniejszą efektywność eksportu w porównaniu do roku poprzedniego (na skutek zmieniającego się i mniej korzystnego dla eksporterów kursu euro i USD). Powodowało to, że za tę samą kwotę wpływów w euro i USD, eksporterzy otrzymywali mniejsze kwoty w PLN,

- pomimo dobrych średnich wyników finansowych, co piąte przedsiębiorstwo nie przynosi jeszcze zysku.


Wskaźniki rentowności obrotu netto w % w branżach w 2005 r.


Źródło: ''