ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2001 r w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK