Od 1 stycznia 2002 roku wchodzą w życie nowe przepisy ekologiczne. Odtąd tysiące polskich przedsiębiorstw borykać się będzie z finansowymi i organizacyjnymi ciężarami, którym niełatwo będzie podołać. Nowe obowiązki spadną również na samorządowe jednostki administracyjne. W 2008 roku Polska ma osiągnąć 25-proc. poziom recyklingu opakowań i 50-proc. poziom ich odzyskiwania. Ustawa określa poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych produktów.

Kto płaci
Wytwórcy oraz importerzy produktów wprowadzający na krajowy rynek towary w opakowaniach: z tworzyw sztucznych, aluminium, blachy białej i lekkiej, papieru i tektury, szkła, drewna i tekstyliów lub złożonych z kilku materiałów. Sklepy o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw. sprzedające produkty pakowane w tych obiektach.

Kto nie płaci
Do 1 stycznia 2004 r. do przepisów ustawy nie będą musieli się zastosować przedsiębiorcy, którzy w 2000 r. spełnili jednocześnie oba warunki: osiągnęli przychód netto poniżej 500 tys. zł, a także nie dokonywali do 31 grudnia 2000 r. importu używanych towarów lub odpadów. Z kolei przedsiębiorcy, którzy osiągną w 2002 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości ponad 500 tys. zł lub dokonają w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, będą musieli stosować się do przepisów ustawy od początku 2003 r.

Ile zapłacimy
Stawki opłat produktowych są podane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat produktowych z 11 września 2001 (Dz. U. nr 116, poz. 1235). Jednak aby prawidłowo wyliczyć wysokość opłaty, nie wystarczy znajomość ww. rozporządzenia. Trzeba też zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z 6 lipca 2001. (Dz. U. nr 69, poz. 719). Zostały w nim podane poziomy odzysku i recyklingu, które w poszczególnych latach (2002-2007) powinny uzyskać firmy, by nie płacić opłat produktowych.
Zanim uda się ustalić, który poziom przeznaczony jest dla produkowanego przez firmę opakowania, przedsiębiorca będzie musiał porównać rozporządzenie z Polską Klasyfikacją Towarów i Usług (PKWiU).

Np. Producent wyprodukuje w 2002 r. tonę opakowań z aluminium i w tym samym roku, zgodnie z rozporządzeniem, powinien przetworzyć ponownie 15 proc., czyli 150 kg tego surowca. Jeśli tego nie uczyni, to od 150 kg będzie musiał zapłacić opłatę produktową, w tym wypadku 1,25 zł za kg. 150 kg x 1,25 zł/kg = 187,50 zł. Jeśli uda mu się przetworzyć np. 50 kg odpadów, opłata będzie niższa: (150 kg - 50 kg) x 1,25 zł = 125 zł.

Co zrobić, by nie płacić
Zainwestować w urządzenia, know-how, miejsca magazynowania, sieć punktów zbiórki, obsługę operacyjną, administracyjną, księgową itp., aby we własnym zakresie sprostać wymaganiom nowych przepisów.
Na takie rozwiązanie mogą sobie jednak pozwolić tylko potężne przedsiębiorstwa lub ich konglomeraty.
Przedsiębiorstwa importujące lub wytwarzające dany produkt lub opakowanie mogą również powołać wspólną organizację, która zajmie się ich odzyskiem i recyklingiem. Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o opłacie produktowej i depozytowej organizacja prowadząca odzysk musi być spółką akcyjną, jej kapitał nie może być zebrany w formie publicznej subskrypcji, powinien być pokryty wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy takiej organizacji nie może być w przyszłym roku niższy niż 500 tys. zł, a od początku 2003 r. nie niższy niż milion zł.

Sprawozdania
Producenci i importerzy opakowań będą musieli do 31 marca każdego roku składać marszałkowi województwa, w którym znajduje się siedziba firmy lub miejsce zamieszkania producenta, sprawozdanie za rok poprzedni o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Trzeba będzie podać rodzaj materiałów, z jakich zostały wykonane opakowania, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Przedsiębiorcy, którzy nie odzyskali przewidzianej w przepisach ilości produktów, będą musieli składać marszałkowi województwa formularz o wysokości należnej opłaty produktowej oraz uiścić tę opłatę.
Dokumenty, na podstawie których będą sporządzane sprawozdania, trzeba będzie przechowywać 5 lat.

Aby płacić mniej
Można podjąć współpracę z profesjonalnym, dobrze przygotowanym organizacyjnie i kapitałowo, partnerem z szeroko pojętej branży recyklingu czyli zlecić obowiązek zbiórki opakowań tzw. organizacji odzysku - firmie, która przejmie (na podstawie umowy) zobowiązania finansowe w tym zakresie. Opłaty za takie zlecenie odzysku czy recyklingu powinny być niższe od opłat produktowych. Na przykład opłaty pobierane przez Eko-Punkt za utylizację odpadów mają stanowić od 45 do 80 proc. wartości opłaty produktowej.
W październiku dwie firmy z Warszawy: Eko-Punkt i Rekopol zapowiedziały, że są gotowe skierować swoje oferty do gmin i przedsiębiorstw.
Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA obsługuje już 200 gmin (ponad 4 mln mieszkańców) i posiada 18 oddziałów terenowych. Firma ta nawiązała współpracę z Forum Opakowań Szklanych oraz Recalem - fundacją zajmującą się promocją odzysku i recyklingu puszek aluminiowych.
Do grona wspólników spółki Rekopol wchodzi 16 firm, producentów bądź użytkowników opakowań (m.in. Agros, Coca-Cola, Danone, Tetra-Pak). Firma podpisała też umowy z kilkoma gminami i związkami gminnymi.

Kary
Na przedsiębiorców, którzy nie zastosują się do nowych przepisów, mają być nakładane kary pieniężne. I to niemałe. Gdy firma nie wykona narzuconych przez ustawę obowiązków, czyli nie zapłaci opłaty produktowej lub zapłaci ją w zbyt niskiej wysokości, marszałek województwa nałoży w drodze decyzji opłatę produktową wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności. Gdy i to nie poskutkuje, marszałek wyda decyzję o dodatkowej opłacie (50 proc. nie wpłaconej opłaty produktowej). Odsetki za zwłokę naliczane będą tak jak przy podatkach.

Znakowanie i nowe obowiązki sprzedawców
Producent i importer będą musieli znakować opakowania. Oznakowanie powinno określać rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, możliwość ich wielokrotnego użytku czy przydatność opakowań do recyklingu.
Nowe obowiązki zostaną nałożone także na sprzedawców. I tak, już od 1 stycznia w każdym sklepie powinna się znaleźć wywieszka o systemie zwrotu opakowań, ich zbiórki, odzysku, a także właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Na wywieszce będzie musiało się też znaleźć wyjaśnienie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.
Natomiast sklepy o powierzchni większej niż 25 mkw., sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, powinny oferować także napoje w opakowaniach wielokrotnego użytku. Wszystkie jednostki handlowe będą musiały przyjmować opakowania wielokrotne znajdujące się w ich ofercie. Z kolei duże obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 mkw. mają prowadzić selektywną zbiórkę zużytych opakowań po sprzedawanych w tych sklepach towarach.

Substancje niebezpieczne
Sprzedawcy, którzy oferują towary zawierające niebezpieczne substancje, będą musieli pobierać kaucje oraz przyjmować opakowania i odpady opakowaniowe po nich. Mają też posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po tych substancjach.
Producenci i importerzy opakowań po substancjach toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska zobowiązani będą pobierać kaucję za opakowania od tych substancji. Wysokość kaucji ustali producent, nie może być ona jednak wyższa od 30 proc i niższa od 10 proc. ceny substancji chemicznej zawartej w takim opakowaniu.

Słowniczek

Opłata produktowa - opłata za opakowania w wypadku sprzedaży produktów w opakowaniach oraz opłata przy sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych (np. jarzeniówek), olejów smarowych oraz niektórych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (wymienia je załącznik nr 3 do ustawy o opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

Odpad opakowaniowy - wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, z wyjątkiem tych powstających w procesie produkcji opakowań.
Źródło: ''

Komentarze

  • Obowiązki sprzedawców

    Ciekawa jestem kto będzie egzekwował od sprzedawców wywiązanie się z obowiązku wywieszania informacji o oznakowaniach na opakowaniach i systemie zwrotu opakowań. Dziś jest 7 stycznia i przyznam szczerze, że nie widziałam czegoś podobnego w naszych sklepach. Myślę, że to jest dobry pomysł, ale na pewno każdy sklep nie dostosuje się do tych wymogów.

  • KONKRETNA PROCEDURA

    JAK WIĘC WYGLĄDA KONKRETNA PROCEDURA DOTYCZĄCA OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ ? JAK TO UGRYŹĆ I Z CZYM TO JEŚĆ !!