Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

Dz.U.03.158.1535
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.

Na podstawie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie stosuje się do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz ich części:
1) wykonanych wyłącznie z tworzyw sztucznych lub
2) składających się z dwóch lub więcej warstw, z których każda wykonana jest z tworzywa sztucznego i połączonych ze sobą za pomocą klejów lub w inny sposób, które w stanie gotowym są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub mogą pozostawać z nią w kontakcie.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do:
1) folii z regenerowanej celulozy, powlekanych lub niepowlekanych;
2) elastomerów oraz gumy naturalnej lub syntetycznej;
3) papieru i tektury, niemodyfikowanych i modyfikowanych poprzez zastosowanie tworzywa sztucznego;
4) powłok powierzchniowych otrzymanych z: a) wosków parafinowych, w tym syntetycznych wosków parafinowych lub wosków mikrokrystalicznych,
b) mieszaniny wosków parafinowych, o których mowa w lit. a, lub ich mieszaniny z dodatkiem tworzyw sztucznych,
c) żywic jonowymiennych,
d) silikonów.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) tworzywach sztucznych należy przez to rozumieć organiczne związki wielkocząsteczkowe otrzymane w wyniku polimeryzacji, polikondensacji, poliaddycji lub innych podobnych procesów z cząsteczek o małej masie lub poprzez chemiczną przemianę naturalnych makrocząsteczek; do związków wielkocząsteczkowych mogą być dodawane inne substancje;
2) migracji globalnej należy przez to rozumieć łączną masę wszystkich substancji przenikających z materiału lub wyrobu, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność;
3) migracji specyficznej należy przez to rozumieć masę określonej substancji przenikającej z materiału lub wyrobu, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność.

§ 3.
1. Limit migracji globalnej składników materiałów i wyrobów nie może przekraczać 10 mg/dm2 powierzchni materiału lub wyrobu.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, wynosi 60 mg/kg żywności w przypadku:
1) pojemników lub innych wyrobów, które mogą być napełniane, o pojemności nie mniejszej niż 500 ml i nie większej niż 10 l;
2) wyrobów, które mogą być napełniane i dla których nie jest możliwe oszacowanie powierzchni mającej kontakt z żywnością;
3) pokrywek, uszczelek, zatyczek lub podobnych wyrobów do zamykania.

§ 4.
1. Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, wraz z ich ograniczeniem lub specyfikacją, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wykaz substancji, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje substancji używanych do produkcji:
1) powłok powierzchniowych otrzymanych z żywicznych lub spolimeryzowanych produktów w postaci płynu, proszku lub dyspersji takich jak lakiery, farby;
2) żywic epoksydowych;
3) klejów;
4) farb graficznych.

§ 5.
1. Limity migracji specyficznej dla substancji, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wyrażone są w mg/kg żywności lub płynu modelowego.
2. Limity, o których mowa w ust. 1, mogą być podawane w mg/dm2 w przypadku:
1) pojemników lub innych podobnych wyrobów, które mogą być napełniane, o pojemności mniejszej niż 500 ml lub większej niż 10 l;
2) arkuszy, folii lub innych materiałów, które nie mogą być napełniane lub dla których nie jest możliwe oszacowanie zależności pomiędzy ich powierzchnią a ilością kontaktującej się z nią żywności.
3. Limit migracji specyficznej wyrażony w mg/kg, o którym mowa w ust. 1, po podzieleniu przez umowny współczynnik przeliczeniowy 6, można wyrazić w mg/dm2.

§ 6.
1. Sposób sprawdzania zgodności materiałów i wyrobów z dopuszczalnymi limitami na podstawie badania migracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Sprawdzanie zgodności z limitami migracji specyficznej nie jest obowiązkowe, jeżeli oznaczona migracja globalna z materiału lub wyrobu wskazuje, że limity migracji specyficznej poszczególnych substancji nie zostaną przekroczone.
3. Sprawdzanie zgodności z limitami migracji specyficznej nie jest obowiązkowe, jeżeli możliwe jest ustalenie, że migracja nie przekroczy ustalonego limitu migracji specyficznej, przy założeniu migracji całej pozostałości substancji obecnej w materiale lub wyrobie.
4. Sprawdzania zgodności z limitami migracji specyficznej można dokonywać przez określenie zawartości substancji w gotowym materiale lub wyrobie, pod warunkiem, że zależność pomiędzy zawartością substancji a wielkością migracji specyficznej tej substancji została ustalona na podstawie odpowiednich badań albo zastosowania ogólnie uznanych matematycznych modeli dyfuzyjnych.
5. W celu wykazania niezgodności materiału lub wyrobu z limitami migracji specyficznej, oszacowaną wielkość migracji specyficznej należy potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych.

§ 7.

1. Materiały i wyroby wytworzone z zastosowaniem polimeru lub kopolimerów chlorku winylu, nie mogą zawierać chlorku winylu (monomeru) w ilości przekraczającej 1 mg/kg gotowego materiału lub wyrobu.
2. Materiały i wyroby, o których mowa w ust. 1, nie mogą uwalniać do żywności, z którą będą miały kontakt, chlorku winylu (monomeru) oznaczanego metodą o granicy wykrywalności 0,01 mg/kg żywności.
3. Do oznaczania zawartości chlorku winylu w materiałach i wyrobach w celu sprawdzenia ich zgodności z limitem, o którym mowa w ust.1, stosuje się metodę analityczną określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Do oznaczania chlorku winylu uwolnionego z materiałów i wyrobów do żywności w celu sprawdzenia ich zgodności z limitem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się metodę analityczną określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8.

W obrocie innym niż detaliczny zgodność materiałów i wyrobów z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach musi być potwierdzona pisemną deklaracją producenta.

§ 9.
Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Źródło: ''

Komentarze

  • Przepraszam za niewiedzę

    Przepraszam, ale to rozporzadzenie nie jest dla mnie choć pracuję w branży tworzyw sztucznych. Co prawda od niedawna, ale z tego rozporządzenia nie rozumiem nic. Nie wiem nawet co dokładnie mam sprawdzić i w jaki sposób, znaleźć coś na tej liście. Czy wszyscy muszą być Chemikami? Może ktoś dałby mi wskazówkę.