Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań (COBRO) organizuje w dniu 14 marca 2003 r. 1-dniowe seminarium pt: "Nowe obowiązki producentów opakowań do żywności pod względem wymagań sanitarno-higenicznych w świetle wytycznych Unii Europejskiej oraz polskiego ustawodawstwa"

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z wymaganiami stawianymi opakowaniom stosowanym do pakowania żywności oraz nowymi obowiązkami producentów w świetle polskiego ustawodawstwa (Ustawy z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością).

Seminarium będzie prowadzone przez wykładowców z COBRO jak i innych Ośrodków w Polsce w formie wykładów i obejmować będzie m. in. następujące zagadnienia:

Wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Harmonizacja polskich przepisów z istniejącymi w Unii Europejskiej w zakresie opakowań do żywności
Nowe obowiązki producentów i importerów opakowań do żywności wynikające z polskiego ustawodawstwa
Ocena przydatności opakowań do pakowania żywności z punktu widzenia wymagań higieniczno-sanitarnych
Metody badań migracji globalnej i specyficznej

Seminarium odbędzie się w Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym
Opakowań w Warszawie.
Informacji w sprawie seminarium udziela:
inż. E. Godlewska
tel. (0-22) 842-20-11 w. 69
e-mail: lab_doj@cobro.org.pl
Źródło: ''