Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań organizuje w dniu 20 maja br. seminarium poświęcone problemom związanym z nowymi zasadami odpowiedzialności za wytworzone odpady opakowaniowe.

Program wykładów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Wytyczne Unii Europejskiej
Polski model zarządzania odpadami opakowaniowymi na tle systemów unijnych
Prawne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej
Polskie regulacje prawne i ich nowelizacja ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań
Normy zharmonizowane z Dyrektywą 94/62/EC – Ocena zgodności

Warsztaty konsultacyjne:

Praktyczne wskazówki w zakresie realizacji przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o opłacie produktowej
Kryteria oceny organizacji odzysku – Lista referencyjna
Opakowania biodegradowalne, przydatne do recyklingu organicznego
Znakowanie opakowań związane z wymaganiami ochrony środowiska
Symbolika PKWiU opakowań objętych obowiązkiem recyklingu

Kontakt:
mgr Małgorzata Grochocka
tel. 22/8422011 w.39
e-mail: eko@cobro.org.pl"
Źródło: ''